KDV’de isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması geldi

Katma Değer Vergisi Kanunu yürürlüğe girdiği 1985 yılından değiştirile değiştirile tanınamaz hale geldi. Vergi vermemek, fazla vergi iadesi almak için gerçeğe...

Katma Değer Vergisi Kanunu yürürlüğe girdiği 1985 yılından değiştirile değiştirile tanınamaz hale geldi. Vergi vermemek, fazla vergi iadesi almak için gerçeğe aykırı yani naylon fatura kullanımı Kanun sistematiğini de mantığını da bozdu. Tevkifat düzenlemesi de buradan çıktı. Maliye, vergi alacağını emniyet altına almak, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutmak için Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9/1’nci maddesinde düzenleme yaptı. Şimdiye kadar olan tevkifat düzenlemeleri tam ya da kısmı şeklindeyken bu kez de isteğe bağlı tam tevkifat getirildi. Uygulamaya 1 Mayıs 2022 tarihinde başlandı. Bakalım bu düzenleme vergi iade işlemleri sırasında yaşanan sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge kullanımını ne kadar önleyecek. Yaşayıp göreceğiz.

UYGULAMA NASIL OLACAK

Mal ve hizmet satan, alıcıya düzenlediği faturada gösterilen katma değer vergisini almayacak, alıcı da satıcıya ödemediği katma değer vergisini düzenleyeceği 2’no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile bağlı olduğu vergi dairesine beyan ederek ödeyecektir.

Mal ve hizmet satan kendisine ödenmeyen bu vergiyi usulüne uygun olarak vereceği 1’no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde gösterecektir. Alıcı faturada yazılı katma değer vergisini 2’no.lu Katma Değer Beyannamsi ile beyan ederek bağlı olduğu vergi dairesine ödediği için alıcı da satıcı da vergi Hazine’ye intikal ettiridiği için sorumlu olmayacaklar.

Bunun için, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin C/2.1.6.2. müteselsil sorumluluk bölümünde; “Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmazlar.” denilmektedir.

YAZILI SÖZLEŞME YAPILMALI VE VARGİ DAİRESİNE BİLDİRİLMELİDİR

Tebliğde yapılan açıklamaya göre; isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasından yararlanılabilmesi için, mal ve hizmet satan ile alan arasında yazılı bir sözleşme düzenlenecektir. Düzenlenen sözleşmenin süresi 1 yıl olacaktır. 1 yıl dolmadan sözleşmeden vazgeçilemeyecektir. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıldan sonra uygulamaya devam edilmek isteniyorsa, sözleşme aynı süre ile yenilenmiş sayılacaktır.

Düzenlenen sözleşmenin birer örneği bağlı bulunulan vergi dairelerine verilecektir. Sözleşmenin feshi, tadili durumlarında, katma değer vergisi beyannamesi verilmeden önce bağlı bulunulan vergi dairesine bildirimde bulunulacaktır.

TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMET VE TESLİMLER

Tam tevkifat yapılacak teslim ve hizmetler;

- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte yapılan mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetleri,

- Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,

- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

- Yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,

- İşgücü temin hizmetleri,

- Yapı denetim hizmetleri,

- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri,

- Çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri,

- Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri,

- Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri,

- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri,

- Taşımacılık hizmetleri,

- Her türlü baskı ve basım hizmetleri,

- Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetler,

- Ticari reklam hizmetleri.

- Külçe metal teslimleri,

- Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,

- Hurda ve atık teslimi,

- Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarından elde edilen hammadde teslimi,

- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri,

- Ağaç ve orman ürünleri teslimi,

Şeklinde tebliğde belirtilmiştir.

MAL VE HİZMET ALANLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

Tam tevkifat kapsamında mal ve hizmet alan mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükellef bilgilerini, adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi, işleme ilişkin katma değer vergisi beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir. Alıcıların isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında sözleşme düzenlemediği satıcılar ile olan işlemlerinde ise genel hükümlere göre işlem tesis edilecektir.

BEYAN EDİLMESİ

Tam tevkifat kapsamında Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’ncu maddesine göre % yüz oranında kesinti yapacaklardır. Genel Bütçeli İdareler dışındaki vergi sorumluları yani alıcılar tevkif ettikleri vergiyi, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bu beyannamede her ay değil sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilecektir.

2 No.lu Beyannamede herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından, tevkif edilen katma değer vergisinin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenecektir.

Tevkifat uygulayan alıcının katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslimi indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan ettiği tutarı aynı ay içinde verilmesi gereken 1 No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin katma değer vergisi dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmaz. 2.000 TL’yi aşması halinde tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

İade olarak istenecek tutar, işlemin bünyesine giren katma değer vergisi değil, tevkif edilen katma değer vergisi esas alınarak belirlenmektedir. İadesi istenilen vergi, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan katma değer vergisinden fazla olamaz.

ALINACAK İADENİN İNCELEME VEYA YMM RAPORU İLE ALINMASI

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamındaki mahsuben iadenin 10.000 TL’nin altında olması halinde iade için teminat, inceleme raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu aranmadan gerçekleştirilmektedir. İadenin 10.000 TL ve üzerinde olması halinde iade talepleri vergi inceleme raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporuna göre yerine getirilmektedir. İadenin Yeminli Mali Müşavir Raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 10.000 TL’yi aşan kısmı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, Yeminli Mali Müşavir Raporu sonucuna göre çözülür.

Etiketler
Uygulama