Mali tatil

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemelere devam edilir. Ancak bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi ve tutanak imzalamaya davet edilmesi yapılamaz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında Mali Tatil uygulanacaktır. Mali Tatil, Haziran Ayının son günü Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle Temmuz Ayının ilk iş gününü olan 3 Temmuz’da başlayacaktır. Vergi Yapılandırması nedeniyle yoğun mesai harcayan muhasebe meslek mensubu; serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir meslektaşlarım ile vergi ve sosyal güvenlik emekçilerinin Mali Tatilde biraz dinlenmiş olacaklar.

MALİ TATİL SON GÜNÜN RESMİ TATİL OLASI NEDENİYLE SÜRENİN 7 GÜN UZAMASI

Mali tatilin son günü olan 20 Temmuz Perşembe gününe rastladığından yani son gün tatile denk gelmediğinden 20 Temmuz 2023 Perşembe gününden sonra bu yıl için ek 7 günlük süre uygulanmayacaktır. Son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. Buna göre;

· Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri

· İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri,

· Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreleri

· Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreleri,

20 Temmuz 2023 tarihine kadar uzamış olacaktır. Yukarıda da belirtildiği üzere son günü tatil gününe denk gelmediği için7 günlük ek süre uygulanmayacaktır.

MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN 5 GÜN İÇİNDE BİTEN KANUNİ VE İDARİ SÜRELER.

2016 Yılında yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanunla Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1/6 maddesi; "Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır." şeklinde değiştirildi.

Yapılan düzenlemeye göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ereceği şeklinde düzenlendi.

MALİ TATİLİ SEBEBİYLE UZAYAN SÜRELER

Bu yıl uygulama alanı olmamakla birlikte, son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. Bu süreler;

· Beyana dayalı tarhiyatlarda, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,

· İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri,

· Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,

Şeklinde sıralanabilir.

MALİ TATİL NEDENİYLE DURAN SÜRELER

Devamlı bilgi verme ile ilgili bilgilerin verilmesine ilişkin süreler Vergi Usul Kanunun 153-170’nci maddelerde sayılmıştır. Buna göre;

· Tüccarların ve serbest meslek erbabında işe başlamayı bildirilmesi,

· İş yeri adres değişikliklerinin ile işletme değişikliklerinin bildirilmesi

· İşi bırakmanın bildirilmesi,

· Vergi ve cezalara karşı vergi mahkemelerine dava açılması,

Süreleri Mali Tatil süresince duran sürelerdendir.

MALİ TATİLDE VERGİ DAVASI SÜRESİ DURUR TEMYİZ İSE DURMAZ

Kanunda; ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı düzenlemesi bulunduğundan dolayı genel esaslara göre davanın süresinin durma nedeniyle uzayacağı açıktır.

Ancak, Kanunda Mali Tatilin uygulandığı sürede vergi mahkemeleri kararlarına karşı Danıştay’da açılacak temyiz davası ile bölge idare mahkemelerine yapılacak itirazlar için bu süreleri durduran yani süreyi uzatan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu durumda, mali tatil dönemlerinde vergi mahkemesi kararlarının sürenin durmayacağına göre 30 gün içinde kararların temyizi gerekeceği görülmektedir. Aynı şekilde tek hakimle verilen Bölge İdare Mahkemesi kararlarına karşı 30 gün içinde itiraz edilmelidir.

Aynı şekilde ödeme emrine karşı açılacak davalar ile ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk kararlarına da sürelerinde yani 15 günde dava açılması gerekmektedir.

MALİ TATİL SÜRESİNCE VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAZ

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere; malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak, tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemelere devam edilir. Ancak bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi ve tutanak imzalamaya davet edilmesi yapılamaz.

MALİ TATİLDE UZAMAYAN SÜRELER

Yukarıda da belirtiğimiz üzere mali tatilde temyiz sürelerinin uzaması söz konusu olmadığı gibi, aşağıda sayılan süreler de mali tatil nedeniyle uzamamaktadır. Bu süreleri;

· Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

· İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

· Noterlik Kanunu'nun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin bu Kanun'un 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre verilen (1), (2) ve (4) no.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri,

· Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresi,

· İthalde ödenen katma değer vergisi ve emlak vergisi gibi gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergiler,

Hakkında mali tatil uygulanmamaktadır

Ayrıca; gerek vergi dairesi veznelerinde ve gerekse anlaşmalı bankalarda tahsilat işlemlerine devam edilmektedir.