Muhasebe emekçileri mali tatilde

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında 5604 sayılı Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması bu yıl da...

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında 5604 sayılı Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması bu yıl da 1 Temmuz Cuma günü başladı. 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü sona erecektir. Mali Tatil 2007 yılından beri 01 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında yapılmaktadır.

7 GÜN 5 GÜN AYRIMI

5604 SAYILI Mali Tatil Kanunu'nda 2016 yılında 6661 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle süreler;

- Son günü mali tatile rastlayan ve mali tadil süresi içinde olan kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacağı,

- Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler ise, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ereceği,

Şeklinde düzenlenmişti.

Dikkat edilirse 7 günlük süre kanuni ve idari sürelerle ilgilidir. 5 günlük süre ise mali tatil süresinin bitim tarihinden sonrası için düzenlenmiş bir ek süredir. İlk bakışta 7 gün ile 5 gün süreleri duraksamaya ve yanlış anlamalara neden olmaktadır.

SON GÜNÜ MALİ TATİLE RASTLAYAN SÜRELER,

Mali Tatilin uygulandığı 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında henüz bitmeyen bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 (Yedi gün) uzar. Bu kapsamda olan süreler şunlardır:

- Beyana dayanan tarhiyatlarda, beyanname verme süresinin mali tatil süresi içinde olması süre uzatma sebebidir. Doğaldır ki mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi de olanaklıdır.

- İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin olup, vadesi mali tatile rastlayan vergi ve cezaları ile gecikme faizlerinin ödeme süresi mali tatil kapsamında 7 gün uzar.

- Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunmadan yükümlülerin mali tatil sürelerini beklemeden istemde bulunabileceği gibi mali tatilin sona erdiği 7 gün içinde de istemde bulunabilirler.

- Ayrıca, vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürelerde de mali tatil 7 gün uzamaktadır.

MALİ TATİLİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN BEŞ GÜN İÇİNDE BİTEN SÜRELER

Yukarıda da belirtildiği üzere mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler için de bir ek süre tanınmıştır. Bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitimidir.

MALİ TATİLDE İŞLEMEYEN SÜRELER

Mali tatil nedeniyle işlemeyen başka süreler de vardır:

- Fatura, fiş, ödeme ve sair belgelerin yani muhasebe kayıtlarına işlenmesine dair süreler,

- Vergi Usul Kanunu'nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri

- Mali Tatilde dava açma durmaz. Çünkü; adli tatil süresi boyunca dava açma süreleri uzamaktadır.

BİLGİ İSTEME, TEBLİGAT VE İNCELEMEYE BAŞLAMA

İstisnaları hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi kanunen olanaklı değildir.

Ancak daha önce başlanılanmış incelemelere devam edilmekle birlikte bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilmesi, tutanak imzalamaya çağrılması söz konusu değildir.

Mali tatil süresi içerisinde vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilse de süreler işlemez. Ancak, mükellefler lehine olan mahsup talepleri ile ilgili bilgi talebinde bulunulması yasa hükmüne aykırı değildir.

Mükellef lehine olan bu işlemlerden dolayı bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilir. Gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamıyor.

MALİ TATİL KAPSAMI DIŞINDAKİ VERGİ VE SÜRELER

2016 yılında 6661 sayılı Kanun ile Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1/7’inci maddesi düzenlemesi ile;

- Özel tüketim vergisi,

- Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

- Özel iletişim vergisi,

- Şans oyunları vergisi,

- Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar, ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,

Gibi vergiler hakkında mali tatil uygulanmamaktadır.

MALİ TATİLDEN YARALANACAK DİĞER KURUM VE OLAYLAR

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde;

- Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, İş Kanunu’na göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler;

- Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (BAĞ-KUR) ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların,

- Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin,

- Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler Kanunun 1’nci maddesinde belirtilen süreler kadar ertelenir.

MALİ TATİL YİNE BAYRAM TATİLİNE DENK GELDİ

Geçen yıl olduğu bu yıl da bayram tatili ile mali tatil biri birine girmiş bulunmaktadır. 1 Temmuz – 20 Temmuz 20 günlük sürenin tam 9 günü Kurban Bayramı, 1 günü ise 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanacağı için Ülke vergi gelirlerinin hesaplayıp bildiren muhasebe emekçilerine tatil yapacak zaman da kalmıyor. Neyse ki bazı bildirimlerin durumuna göre 5 veya 7 gün ertelenmesi bile nefes almalarına katkı koyacaktır.

Üyesi olmaktan onur duyduğum muhasebe mesleğinin değerli mensupları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, bağımsız Denetçi ve içlerinde yetiştiğim Maliye Camiasının değerli emekçilerinin Mali Tatillerini ve yaklaşmakta olan Kurban Bayramlarını tebrik ederim.