Vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimi

Yıllık olarak beyan edilen gelir vergisi beyannameleri Mart Ayında beyan edilerek ilki Mart ikincisi ise Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitle ödenir....

Yıllık olarak beyan edilen gelir vergisi beyannameleri Mart Ayında beyan edilerek ilki Mart ikincisi ise Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitle ödenir. Kurumlar vergisi beyannameleri ise Nisan Ayında beyan edilerek bu ay içinde de ödenir. Ödemelerini ve beyanlarını süresinde yapan vergiye uyumlu mükelleflere 2018 yılından başlamak üzere ödenmesi gereken vergilerinden %5’i indirim yapılarak bir takdir ve ödüllendirme yapılmaktadır.

% 5 VERGİ İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANIR KİMLER YARARLANMAZ?

Kanunda düzenlenen diğer koşulları da taşıyan aşağıdaki mükellefler bu vergi indiriminden yararlanırlar. Bunlar;

- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

- Kurumlar vergisi mükellefleri olanlardır.

Ancak, finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler ile sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları %5 vergi indirimden yararlanmamaktadırlar.

Bu indirimden yararlanmak için diğer vergilerin de düzenli beyan edilerek sürelerinde ödemesi gerekir. Diğer vergilere herhangi bir indirim uygulanması söz konusu değildir.

İNDİRİMDEN YARARLANMANIN KOŞULLARI

%5 vergi indiriminden yararlanmak için mükelleflerde aşağıdaki koşulların bulunması gerekir. Bu koşullardan herhangi birisine uymayan mükelleflerin bu indirimden yararlanması olanaklı değildir.

- Vergi indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekir. Ancak, kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu koşulun ihlalini gerektirmez.

- Yukarıda belirtilen dönemler için belirtilen süreler içinde kesinleşmiş olması koşuluyla vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibariyle ikmalen, re'sen veya idarece yani sonradan bir vergi tarhiyatı bulunmaması gerekir. Ancak, kesinleşen tarhiyatların, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan, yıllık indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.

- Vergi indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, yukarıda belirtilen dönem beyannameleri üzerinde tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekir. Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10'unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları uyarınca, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, koşulların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden on beşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Ayrıca, vergi aslı, vergi cezaları ve fer'i alacaklar yani gecikme cezası ve faizi dâhil 1.000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekir.

Vergi indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde sayılan kaçakçılık suçları ve cezaları fiillerinin işlediği tespit edilenler, bu indirim hakkından yararlanamazlar.

İNDİRİMDEN YARALANMANIN DİĞER KOŞULLARI VE ÜST SINIRI

Vergi indiriminden yararlanmak için yukarıdaki koşullara ek olarak aşağıda sayılan koşullara da dikkat etmek gerekir.

- Vergi indiriminden yararlanabilmek için sadece gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin değil, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden bütün vergilerin de vergi indiriminin hesaplanacağı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte ödenmiş olması gerekmektedir.

- Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 01/01/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 2.000.000 Türk lirasından fazla olmayacaktır. Bu rakamsal sınır 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, ileriki yıllarda yükseltilmesi olanaklıdır.

- İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Ancak bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmeyecektir.

- Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının daha sonra tespit edilmesi hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir.

- Kanuni süresi içinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir.

Yığınla vergi kaçıran, vergiden kaçınan vergi vermemek için vergi cenneti adalarında şirket kurup vergi kaçıranın olduğu bir Ülkede vergisini düzenli beyan ederek ödeyenlere de % 5 vergi indirimi az değil mi sizce!

Etiketler
Vergi