Maliye 13.07.2021 tarihli Resmî Gazetede 529 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği’ni yayınladı. Tebliğ ile gelirlerin/servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin Maliye’ye bildirilmesi istenmektedir. Kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif şirketler, komandit şirketler, adi ortaklıklar ve trust ve benzeri teşekküllerce gerçek faydalanıcıyı tespit edip Maliye’ye bildirecekler. Bu düzenleme Ülkemizin de üyesi bulunduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu (Küresel Forum) kapsamında gecikmiş bir düzenlemedir.

NEDEN GECİKMİŞ BİR DÜZENLEMEDEİR?

Tedbirler Yönetmeliği: 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği 9 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 14 yıl önce yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 3 Kasım 2011 tarihinde Cannes’te imzalanan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması 03 Mayıs 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak kabul edilmiş ve 20 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 7018 sayılı Kanun olarak TBMM’de 26 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Söz konusu Sözleşme, çok taraflı bir anlaşma niteliğinde olup bugün itibariyle 96 ülke tarafından imzalanmıştır. Bu Anlaşma ile taraf ülkelerin vergi idareleri arasında aşağıdaki başlıklarda yardımlaşma konusu düzenlenmiştir. Bunlar;

-Eş zamanlı vergi incelemeleri ve yurt dışı vergi incelemelerine katılım,

-Otomatik  bilgi değişimi,

-Tahsilat,

-Tebligat

Konularıdır.

2007'de kabul edilen Yönetmelik 2008 de Resmi Gazetede yayımlanıyor. 2011 Cannes’te kabul edilen sözleşme 2011 yılında 2017 yılında Bakanlar Kurulunca kabul edilerek Aynı yılın Kasım Ayında 7018 sayılı Kanun olarak TBMM’de kabul ediliyor. İmzalanan söz konusu sözleşme 13.07.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile daha yeni uygulama alanı bulacak!

TEBLİĞİN UYGULAMASI VE BAZI TANIMLAMALAR

Konunun anlaşılabilmesi için bazı tanımları yapmakta yarar var. Bunlar;

-Gerçek faydalanıcı, Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri,

-Tedbirler Yönetmeliği, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği,

-Trust, bir malvarlığının belirli bir lehtar ya da lehtar grubunun yararlanması için, malvarlığının maliki olan sözleşme kurucusu tarafından, söz konusu malvarlığının yönetimi, kullanımı ya da sözleşmede belirtilen diğer tasarruflarda bulunulması amacıyla sözleşmeyi icra eden bir mütevellinin kontrolüne bırakılmasını hüküm altına alan hukuki ilişkiyi,

ifade eder.

Tebliğ’in 4’ncü maddesinde gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilenler mükellefler, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalanlar gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.

İLK BİLDİRİM NASIL OLACAK?

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler ile diğer kişilerin, en geç 31/8/2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini 6’ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen form ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ VERMEYENLER İÇİN CEZAİ YAPRIRIMI VAR MI?

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle yani zamanaşımı süresince saklanması gerekmektedir.

Tebliğ’de yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimi ile vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler neticesinde, Tebliğ’in 4’ncü maddesinde bildirim yükümlülüğü getirilen mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na bilgi verir.

2007’DEN 2021’E KADAR NEDEN BEKLENDİ?

Kendi ifadesi ile birçok yasa dışı olaya katılan ve bunlardan haberdar olan, olay yeri ve detaylı bilgi veren, söylediklerinin tamamı bazı açıklamalarla doğrulanan, açıklamalarından yanlış ve eksik bilgi olanları konusunda da ilgililerden özür dileyen, daha önce yargı tarafından organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan ceza alan bir kişi açıklamalarda bulunuyor.

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu yani Küresel Forumu 14 yıl sürüncemede bırakılmasaydı ve buna benzeri daha nice düzenlemeler uygulanmış olsaydı Ülkemiz bugün yaşadığımız bu rezaletleri yaşar mıydı?

Tabi ki hayır. Temennimiz bu Tebliğ hükümlerinin de diğerleri gibi uygulama alanı bulması.

SM VE SMMM’LER BİR ANGARYA DAHA

Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirler gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi formunu geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirecekler. Aynı şekilde kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalanlar gerçek faydalanıcı bilgisini de her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na yukarıda sözü edilen form ile elektronik ortamda bildirecekler.

SM ve SMMM bunlardan kaynaklanacak idari işlemleri yapacak, uyuşmazlıkları çözecekler. Zaten üstlerine bildirilen onca bildirime rağmen bunları da hiçbir ücret almadan yapma durumunda kalacaklar. Buradan sevgili meslektaşlarıma kolaylık diler sevgiler sunarım.