Süresinde verilmeyen YMM raporları

Kanuna eklenen yeni düzenleme ile; zamanında ibraz edilmeyen tasdik raporlarının ibraz edilmesi için mükellefe ek süre verileceğine ilişkin düzenleme aynı fıkraya ikinci cümle olarak eklendi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve diğer bazı vergi kanunları ile; Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik onayına bırakılan bazı iade, muafiyet ve istisna raporlarının süresinde verilmemesi halinde mükelleflere önemsiz bir cüzi bir usulsüzlük cezası ile kolaylık getirildi. İşletmeler süresinde verilmeyen raporlar nedeniyle muafiyet ve istisna haklarında yararlanabilecekler.

RAPOR İBRAZI İÇİN 60 GÜN SÜRE VERİLCEK

Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi beyannamelerinin imzalanması ve yeminli malî müşavir tasdik raporları” başlıklı mükerrer 227’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar.” Şeklindeki düzenlemesi 7338 sayılı Kanun’un 22’nci maddesiyle; "tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar." ibaresi "tasdik raporunun zamanında ibrazı şarttır." şeklinde değiştirildi.

Kanuna eklenen yeni düzenleme ile; zamanında ibraz edilmeyen tasdik raporlarının ibraz edilmesi için mükellefe ek süre verileceğine ilişkin düzenleme aynı fıkraya ikinci cümle olarak eklendi.

Düzenlemeye göre, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile mükellefe yeminli mali müşavir tarafından ibraz edilmek üzere 60 günlük bir mühlet verilecek ve tasdik raporu bu süre içinde verilirse mükellef tasdike konu haktan yararlanabilecek, verilen sürede ibraz edilmezse mükellefler tasdike konu haktan yararlanamayacaklardır.

Bu düzenlemeden önce mükellefler kısıtlı da olsa Vergi Usul Kanunu’nun ‘’mühlet verme’’ başlıklı 17’nci maddesine göre süre bitmeden yazılı mühlet istemek suretiyle kısmı olarak işletilmekteydi. Bu kez konu yasal bir hale getirilmektedir.

SÜRESİNDE RAPOR İBRAZ EDİLMESİNİN CEZASI

Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7338 sayılı Kanunun 40’ncı maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na eklenen özel usulsüzlük cezalarının düzenlendiği aynı Kanunun 353’nci maddesine yeni bir hüküm eklenmektedir. Yeni düzenleme ile yeminli mali müşavir tasdik raporunun verilen sürede ibraz edilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 50.000 TL’den az ve 500.000 TL’den fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın %5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği düzenlenmiştir.

Yeni yasal düzenleme;

· Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca tasdik kapsamına alınan konularda yeminli malimüşavir tasdik raporunun aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen sürede ibrazedilmemesi durumunda, tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına 50.000 Türk lirasından az ve 500.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın%5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.”

Şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Düzenleme Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu hakkındaki iade işlemlerine de uygulanıp uygulanmayacağı hakkında yayınlanacak tebliğe bakmak gerekir. Çünkü Gelir İdaresi bazı hallerde uygulamada mükellef yararına düzenlemeler konusunda daha Hazineci davrandığı bilinmektedir. Konu yayınlanacak Vergi Usul, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları Genel Tebliğ’leri ile açıklanacağını beklemekteyiz.