Kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılması

31.12.2023 tarihinden önce tahakkuk ettirilen idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

Kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılması geçmişteki yapılandırmalardan farklı değildir. Farklı olan dönemler, ödeme günleri ve benzeri konulardır. Yeni düzenleme ile ödeme günü yani vadesi geçtiği halde ödenmeyen kamu alacakları ile bazı zam ve cezaları Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı kaldırılacaktır.

KESİNLEŞMİŞ KAPSAMDAKİ KAMU ALACAKLARI

Düzenleme ile;

· Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına,

· İl özel idarelerine, belediyelere,

· YİKOB'lara,

· Bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları,

· Belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacakları,

Hangi şartlarla yapılandırılacağı düzenlenmiştir.

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan;

· Vergiler ve vergi cezaları,

· idari para cezaları,

· 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacaklar,

· gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer'i alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Ayrıca, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacakların da kesinleşmiş alacak olarak yapılandırılacağı düzenlenmektedir.

MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ İLE İDARİ PARA CEZALARI

Maddenin dördüncü fıkrasında, her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az %10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verileceği düzenlenmektedir.

TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARININ ÖTV’Sİ

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçılarının, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257/1-6’nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretleri kullanmalarına izin verilebilmesi için, bu Kanuna göre yapılandırılan ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan yani kolalı gazozlar ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi, vadesi 1/10/2020 tarihinden sonra gelen katma değer vergisi ve bu vergilere ait beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi gerektiği şeklinde düzenlenmiştir.

BELEDİYELER İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN KATI ATIIK ÜCRETLERİ İLE SU VE KANALİZASYON HARCAMALARINA PAYLARI

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları ile aldığı bazı payların yapılandırılması ile büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli ile harcamalara katılma payı alacaklarının yapılandırılması düzenlenmektedir.

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklar asıl ve fer'iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) Kanunun 1/1-ç maddesi çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'ilerin (Sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanunun hükümlerinden yararlananların ayrıca Vergi Usul Kanununun Cezalarda indirim ile ilgili 376/1-2’ncı maddesinin uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkı ile Aynı Kanunun 379/2’nci maddesinin yani; uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen indirimlerden yararlanamayacağı düzenlenmiştir. Daha açık bir ifade ile bu düzenlemelerden yararlananların; Vergi Usul Kanunu'ndaki uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanunu'nun uzlaşma, Kabahatler Kanunu'nun peşin ödeme indirimi ile Devlet İhale Kanunu'ndaki indirim hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları koşulu da gerekmektedir.

Kanun Meclisten geçtikten sonra ve ilgili genel tebliğler yayınlandıktan sonra da bu kesinleşen alacaklarla ilgili açıklamalarımız olacaktır.

BAŞVURU, TAKSİT SÜRE VE KATSAYILARI

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluları 30/4/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekir. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödeyenlere katsayı uygulanmaz.

Fer'i alacaklar yani faiz, gecikme zammı veya faizi yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90'ının tahsilinden vazgeçilir.

31.12.2023 tarihinden önce tahakkuk ettirilen idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutarlara;

· On iki eşit taksit için (l ,09),

· On sekiz eşit taksit için (1,135),

· Yirmi dört eşit taksit için (1,18),

· 4) Otuz altı eşit taksit için (l ,27),

· 5) Kırk sekiz eşit taksit için (1,36)

Kat sayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince aylık dönemler hâlinde azami yüz yirmi eşit taksitte ödenebileceği teklifte bulunmaktadır.

d) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar aylık dönemler hâlinde azami yüz yirmi eşit taksitte ödenebilir. 48 taksite kadar seçeneklerde yukarıdaki gibi hesaplanacak. Aşan taksit seçenekleri için ise;

· Altmış eşit taksit için (l ,45),

· Yetmiş iki eşit taksit için (l ,54),

· Yüz yirmi eşit taksit için (1 ,9),

Katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

sabriarpacymm@gmail.com

Etiketler
Para