Dövizin faizini hazine öderken vergi de almadı!

Bilinen bir fıkra var. Burada ben yazmayayım. İnternetten bulup okuyabilirsiniz. Maraba ağa fıkrası. "…ağam biz köyden çıkarken bu at senindi, şimdi köye giriyoruz yine senin. Peki biz bu herzeyi niye yedik!"

Sayın Cumhurbaşkanı, ‘’Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim’’ deyince faiz indirildi. Faiz inince döviz yükseldi. Hazine’nin dövize ihtiyacı nedeniyle ‘’Nastan’’ vazgeçildi. Kur Korumalı Mevduat Hesapları (KKMH) ile krizin aşılacağı zannedildi. Halktan toplanan vergilerin 410 milyar TL’si bir avuç KKM’lı zengine ödendi. Bu yıl sonuna kadar bu rakam 600 milyar TL’yi bulacağı söyleniyor. Ama kriz hala devam ediyor!

PARADAN PARA KAZANANLARA VERGİ YOK!

İktidar yarattığı israf ekonomisi sonucu düştüğü dar boğazdan kurtulmak için, iç ve dış finans spekülatörlerden para almak için paradan para kazananlara faize ek olarak kur garantisi verdi, vergi de almıyor. Ama halkın vergisi artırdıkça artıyor. Devletin artırdığı vergiler maliyetleri artırması nedeniyle mal ve hizmetlere zam olarak dönüyor. Hayat pahalılığının asıl sebebi, Devletin zamlarıdır.

Üretimden, yatırımdan, küçük aile işletmelerinden, işçiden, çiftçiden vergi alan Devlet, Gelir ve Kurumlar vergilerindeki; istisna, muafiyet, parantez için dahil hariç ibareleri ile, ek madde ve geçici maddelerle; özellikle her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını, faiz, döviz, hisse senedi gibi ekonomi literatüründe menkul kıymet gelirlerinde yeteri sayıda vergi almıyor, alamıyor!

29 Ocak tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7352 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’na geçici 14’üncü madde eklendi. Eklenen bu madde ile; kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aşağıda sayılan gelirleri gelir ve kurumlar vergisi alınmamasına başlandı. Bu vergi almama kolaylığı izleyen zamanlarda da devam etmeye başlandı.

Getirilen uygulamadan bilanço esasına göre defter tutan, yüklü miktarda elinde yerli ve yabancı para bulunduran büyük sermaye gurubu mükellefler yararlandı. Basit usulde gelir vergisi ödeyen, işletme defteri ve serbest meslek defteri tutanlar ise bu vergi ayrıcalığından yararlanmamaktadırlar.

Düzenlemelerle;

· 2021 yılı Ekim-Aralık dönemi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında kayıtlı yabancı paraların Türk Parasına çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı ve faizleri gelirleri vergi dışı bırakıldı.

· Ayrıca 2021 yılı bilançosunda yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerin verilme tarihine kadar Türk lirasına çeviren yükümlülerin, dönüşüm esnasında elde edilen kur farkı kazançları da vergi dışı bırakıldı.

· Döviz hesaplarının Türk Parasına çevrilmesi ve mevduat ve katılma hesaplarının vade sonunda elde edilen faiz veya kâr payı gelirlerinden de vergi alınmayacağı açıklandı.

· 2021 Yılı bilançosundaki yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi en az üç ay vadeli mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren yükümlülerin, dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarının, son geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle dönüşümün gerçekleştiği tarih arasına isabet eden kısmı da vergi dışı bırakıldı.

· 2021 yılı bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmek suretiyle en az üç ay vadeli mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren yükümlülerin, vade sonunda elde edecekleri faiz ve kâr payları ile diğer kazançları verilendirilmemektedir.

Bunla da yetinilmedi. Bu kez 7407 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinde yeniden değişiklik yapıldı. Buna göre;

· 31 Aralık 2021 tarihli bilançoda yer almasa da 31 Mart 2022 tarihli bilançoda yer alan yabancı paralarını, 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı düzenlemesi yapıldı.

· Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda bulunan yabancı paraların dönüşümünde de istisnanın uygulanabilmesi konusunda yetki verildi.

· Cumhurbaşkanı verilen yetkiyi dayanılarak 5872 ve 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile bu bilançolarda yer alan yabancı paraların dönüşümünde de istisnanın devam edeceğine karar verildi.

9 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı Kanun’la, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinde yine bir değişiklik yapıldı. Buna göre;

· Yabancı paralarını Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren mükelleflerin elde ettikleri faiz, kâr payı ve diğer kazançlarına sağlanan kurumlar vergisi istisnası uygulamasında, yabancı paraların Türk lirasına çevrilmesi gereken süre 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.

· Bu düzenleme sonucunda, 31 Aralık 2021, 31 Mart 2022, 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türk lirasına dönüştürerek en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

· Öte yandan 7420 sayılı Kanun’la Cumhurbaşkanına bu istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibariyle kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için de ayrı ayrı veya birlikte uygulatma yetkisi verildi.

Türk lirasına dönüşen hesapların yenilenmesi yani; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesi, Türk lirasına dönüşen hesapların 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankası düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda, maddede yer alan istisnalar yenilenen hesaplara da uygulanmaktadır.

Bu düzenlemeler Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer almakla birlikte bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanmaktadır.

KKM HESAPLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELERİ VERGİSİ DE SIFIR

Kur korumalı mevduat hakkında Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) düzenlemesi de sıfırlandı. 23 Mart 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, kur korumalı mevduat kapsamında açılan TL hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı sıfıra indirildi.

Kararla, döviz birikimini kur korumalı mevduat sistemine dahil olarak Türk lirasına dönüştürenlerin, vade sonu bakiyelerini yeniden dövize çevirmek istemeleri halinde ilave BSMV maliyetine katlanmamaları amaçlandı.

KKM HESAPLARI VE DÖNÜŞÜM SONUCU AÇILAN HESAPLARDA STOPAJ ORANI DA SIFIR

25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında, kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında uygulanacak stopaj oranı sıfıra indirildi.

SAYIN CUMHURBAŞKANI’NIN ‘’FAİZ SEBEP ENFLASYON SONUÇ’’ FANTEZİSİ EKONOMİYİ BATIRDI!

Sayın Cumhurbaşkanı’nın, ‘’faiz sebep enflasyon sonuç’’ fantezisi ekonomiyi batırdığı gibi, bir de KKM diye yeni bir finans ucubesi icat etti. Yeni ekonomi yönetimi bu ucubeden kurtulmak için yavaş yavaş sonlandırmaya çalışıyor. Ama tahribat büyük.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıklamasına göre; KKM hesapları Ağustos Ayı ortalarında 3 trilyon 407 milyar 300 milyon TL olarak açıklandı. Ağustos’un son haftasında 39 milyar 300 milyon azalarak 3 trilyon 368 milyar TL’ye indiği açıklandı.

Kur Korumalı Mevduat hesapların Ağustos Ayı itibariyle Hazine’ye maliyeti 410 milyar TL olduğu açıklandı. Yıl sonuna kadar 600 milyarı bulacağı tahmin ediliyor. Kur farkı ve faizini de almalarına rağmen 1 Kuruş da vergi ödemiyorlar. Ekonomi düzelsin diye alınan bu karar ekonominin başına bela oldu.

Bilinen bir fıkra var. Burada ben yazmayayım. İnternetten bulup okuyabilirsiniz. Maraba ağa fıkrası. ‘’…ağam biz köyden çıkarken bu at senindi, şimdi köye giriyoruz yine senin. Peki biz bu herzeyi niye yedik!’’