Sanayicinin biriken inşaat KDV'si iade ediliyor

Ekonomik krizde olumsuz etkilenen imalat sanayicisine katma değer vergisi iadesi düzenlemesi geldi. İmalat sanayinde yatırım yapan ve yatırım süresi boyunca...

Ekonomik krizde olumsuz etkilenen imalat sanayicisine katma değer vergisi iadesi düzenlemesi geldi. İmalat sanayinde yatırım yapan ve yatırım süresi boyunca 2022, 2023 ve 2024 yıllarında birikecek katma değer vergilerinin iadesine karar karar verildi. Konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bu amaçla değişiklik yapıldı. Buna göre; imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesini öngören Katma Değer Kanunu’nun geçici 37’nci maddesindeki düzenlemenin anılan yıllar için de uygulanmasına karar verildi. Önceki 2017, 2018,2019 ve 2020 yılları için de aynı uygulama yapılmıştı.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YAPILAN DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı’nın 5047 sayılı Kararı ile İmalat sanayinde yatırım yapan ve yatırım süresi boyunca 2022, 2023 ve 2024 yıllarında birikecek katma değer vergilerinin iadesine olanak sağlayan karar; ‘’2022, 2023 ve 2024 yıllarında da imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisinin talep edilmesi halinde geçici 37’nci maddede belirtilen usuller çerçevesinde belge sahibi mükellefe iade edilmesi yönelik düzenlemede bulunulmuş ve uygulamanın süresi uzatılmıştır.’’

İSTİSNANIN BEYANI İADESİ

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde;

- İlgili yılın ilk altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken aynı yılın Temmuz, en geç ilgili yılı izleyen Mayıs dönemine ait KDV beyannamesine,

- İlgili yılın ikinci altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken ilgili yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine,

- İlgili yılda yüklenilen ve söz konusu yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken bu yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine,

Dahil edilerek talep edilebilir.

Konuyu aşağıdaki örneklerle açıklamaya çalışalım.

Örnek 1: 500 milyon TL inşaat işi için yatırım teşvik belgesi bulunan (A) İnşaat A.Ş Ocak-Haziran dönemi için teşvik belgesi kapsamında yaptığı harcamalar için 12 milyon TL katma değer vergisi ödemiş ve indirim yolu ile indiremediği 10 milyon TL katma değer vergisi bulunmaktadır. 50 milyon TL tutarından fazla sabit yatırım öngörülen yatırım miktarını aştığı için istisnadan yararlanacaktır. Buna göre; 2022 yılının ilk altı aylık dönemi yani 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için en erken Temmuz/2022, en geç Mayıs/2023 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinden birine dahil ederek iade talep edebilecektir.

Örnek 2: 2022 yılının 2’nci altı aylık dönemi için 1 Temmuz-31 Aralık 2022 dönemi için indirim yolu ile telefi edilemeyen örneğin 13 milyon katma değer vergisi için aynı şekilde en erken Ocak 2023 en geç Kasım/2023 dönemlerinde birinin katma değer vergisi beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilecektir.

Örnek 3: İdade talebi alt aylık dönemler itibari ile isteneceği gibi yıllık olarak da istenebilir. Bu duruma ait bir örnek de oluşturalım. 300 milyon TL tutarında sabit yatırım öngören (B) İnşaat A.Ş. Ocak-Aralık dönemi için teşvik belgesi kapsamında yaptığı harcamalar için 15 milyon TL katma değer vergisi ödemiş ve indirim yolu ile indiremediği 14 milyon TL katma değer vergisi bulunmaktadır. 50 milyon TL tutarından fazla sabit yatırım öngörülen yatırım miktarını aştığı için istisnadan yararlanacaktır. Buna göre; 2022 yılının 12 aylık dönemi için yani 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi için en erken Ocak/2024, en geç Kasım/2024 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinden birine dahil ederek iade talep edebilecektir.

İADE NASIL YAPILACAKTIR

İade talebi doğal her hal ve takdirde 5.000 TL’yi aşacağından iade için vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporuna göre yerine getirilir. Mükelleflerin teminat göstererek de iadelerini almaları halinde mükellefin iade talebi yerine getirilmektedir. Teminatın çözümü vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir raporu sonucuna göre çözülmektedir.

Bu bölümde yer alan işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde; standart iade talep dilekçesi, iade talep edilen döneme ilişkin indirilecek katma değer vergisi listesi, iade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi, yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği aranacak belgelerdir.