Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun yani yeni kamu alacaklarını yapılandırma 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konu ile ilgili 1 seri Numaralı Genel Tebliğ de 14 Haziran tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Vergi idaresi de gerekli alt yapı hazırlıkları yaptı ve ekranlarını mükelleflere açtı. Bu yazımızda genel bir değerlendirme yaparak ileriki yazılarımızla değişen konularına göre gerekli açıklamalarımızı sürdüreceğiz.

KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

Yasal düzenleme ile kesinleşmiş kamu alacakları ile ilgili aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir.
-          Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE yani Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranında güncelleme yapılarak hesaplanan yeni borcun ödenmesi,

-          Vergi aslına bağlı cezaların yani vergi ziyaı cezalarının tamamen silinmesi,

-          Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

-          Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

-          Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

-          Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

KESİNLEŞMEMİŞ VE YARGIDA DAVALI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

-          Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,

-          Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılarak ödenmesi,

-          Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılması,

-          Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,

-          Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,

-          Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; 

-          Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması, 

-          Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYANLAR

-          İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan, ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

-          İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,

ÖDEME VE İNDİRİM KOŞULLARI

-          Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,

-          Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,

-          Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

-          Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması,

-          7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

-          6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi kolaylıklar getirilmiştir.

YAPILNDIRMADAN YARARLANMANIN BAŞVURU SÜRESİ

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Yasa Haziran başında yürürlüğe girmiş olması ve süresinin de Ağustos sonuna kadar devam etmesi mükellefler lehine olduğu kadar, idarenin yasadan beklenen yararı sağlaması açısından da önemlidir.

ARAÇ MUAYENE CEZALARI DA KAPSAMDA

Ayrıca, Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık %0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık %5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir. 

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLAR DA YENİDEN DEĞERLENEBİLECEK

Ayrıca, tam mükellefiyete tabi yani ikamet veya işyeri Türkiye’de bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme olanağı getirilmiştir. Ancak, bu uygulamadan sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler yararlanamayacaktır.

Yapılandırma ile ilgili açıklayıcı yazılarımız devam edecektir.