Konut teslimleri ile ilgili katma değer oranları için 3 farklı oran uygulanmaktadır. Bu oranlar; %1, %8 ve %18’dir. Bu yazımızda bu üç farklı katma değer vergisi oranları ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak inceleyelim.

YASAL VE MEVZUAT DÜZENLEMESİ

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Oran” başlıklı 28’nci maddesinde; ‘’katma değer vergisinin oranı, vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulu’nun bu oranı, dört katına kadar artırma ve % 1'e kadar indirme konusunda yetkili olduğu’’ düzenlenmiştir.  

Bu yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından muhtelif kararnameler yayınlanmıştır. Muhtelif Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 01/01/2013 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile net alanı 150 metrekareye kadar olan konut teslimleri için uygulanacak katma değer vergisi oranları yeniden düzenlendi. 

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Bakanlar Kurulu kaldırıldığı için, bu yetki düzenlemeleri Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılmaktadır. 

Buna göre; net alanı 150 metrekareden büyük konut teslimleri hangi bölgede, hangi şehirde olursa olsun her hal ve takdirde %18 oranında katma değer vergisine tabidir. 

Hangi şehirde, bölgede olursa olsun Kentsel Dönüşüm kapsamında yani Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki 150 metrekareden küçük konut teslimleri de %1 oranında katma değer vergisine tabidir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU UYGULANDIĞI YERLER

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun uygulandığı şehirlerde konut teslimleri konutun büyüklüğü, arsasının birim metrekare değeri, kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığı; inşaatın, lüks veya birinci sınıf olarak inşa edilmiş olması gibi koşullar uygulanacak oranı etkilemektedir. Şimdi bu konu üzerinde duralım.

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile Büyük Şehir Belediyesi kapsam alanında 150 metrekareden küçük konutların Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 11’nci sırasında yer alan düzenlemeye göre aşağıdaki gibi düzenleme yapılmıştır. 

Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olarak yapılan ve yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerinde inşa edildiği arsanın Emlak Vergi Kanunu’nun 29’ncu maddesine göre tespit edilen arsa birim metrekare değeri; 

- 500 ile 1000 TL arasında olan konutların tesliminde, % 8 vergi oranı, 

-   Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 vergi oranı, 

-  Bunların dışında kalanlarda ise % 1 vergi oranı, 

Uygulanmaktadır. 

Yukarıda sayılan yerlerde inşa edilen konutların %8 veya %18 gibi yüksek bir oranda katma değer vergisine tabi tutulabilmesi için bu konutların Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki 29 ilin birinde olması gerekir.

Köy yaşamı ve üretim biçimi devam etmesine karşın Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki mahalle haline getirilen köylerin büyükşehir belediyesi il mülki sınırları içerisinde oldukları için bu yerlerdeki konutlara da yukarıdaki yüksek vergi oranları uygulanmaktadır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ KONUTLAR

2012/4416 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2013 yılından beri uygulanmaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen uygulamada kentsel dönüşüm olarak tabir edilen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde yeni inşa edilen 150 metrekareden küçük konut teslimleri için katma değer vergisi %1olarak uygulanacaktır.