Millet İttifakı kurulsun kapıyı açıp güçlensin

6 liderin bir araya gelmelerinin temel hedefleri; -Türkiye'yi gerçek demokrasiye kavuşturmak için, -Güçlendirilmiş Parlamenter Rejimi...

6 liderin bir araya gelmelerinin temel hedefleri;

-Türkiye'yi gerçek demokrasiye kavuşturmak için,

-Güçlendirilmiş Parlamenter Rejimi gerçekleştirmektir.

Millet İttifakı artık kurulmalıdır...

CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek partilerinin oluşturduğu 6'lı masa seçime yedi ay kala genişleme aşamasında.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "katılım" önerisi olumlu karşılık buldu.

6 lider kurdukları ittifakın genişlemesi ve tam anlamı ile "Millet İttifakı" haline gelmesi için BTP'nin yanı sıra seçime girme hakkı olan tüm partilere şu çağrıyı yapmalıdır:

-28 Şubat 2022'de imza altına aldığımız, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" hedefimize inanan tüm partilerimizi, "Millet İttifakı" oluşumuna davet ediyoruz…

Erdoğan ve Bahçeli'nin toplumu bölme, germe, ayrıştırma, kutuplaştırma politikaları ortadadır.

Genişleme sonucu, Millet İttifakı toplumun her rengini her sesini kucaklayacak, birlik ve beraberliğin sembolü olarak çok önemli bir güç oluşturur.

Bu çerçevede;

-Demokrasiye ve anayasa hükümlerine inanan,

-Yasama, Yürütme ve Yargının kuvvetler ayrılığı olarak yapılanmasını savunan,

-Din ve vicdan hürriyetini benimseyen,

-Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeyen,

-Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz sağlanmayan,

-Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırmayan,

-Vatandaşların dokunulmazlığı ile maddi ve manevi varlığına sahip çıkan,

-Vatandaşların hürriyetini ve güvenliğini sağlayan,

-Özel hayatın gizliliğine önem veren,

-Konut dokunulmazlığı ilkesini benimseyen,

-Haberleşme hürriyetini ihlal etmeyen,

-Düşünce ve kanaat hürriyetini kısıtlamayan,

-Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini savunan,

-Bilim ve sanat hürriyetine saygı gösteren,

-Basın hürdür, sansür edilemez ilkesini çiğnemeyen,

-Düzeltme ve cevap hakkına saygı gösteren,

-Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal etmeyen, engellemeyen,

-Ceza sorumluluğu şahsilik ilkesine uyan,

-Temel hak ve hürriyetlerin korunmasına aksaksız özen gösteren,

-Ailenin korunmasına ve çocuk haklarına saygı gösteren,

-Eğitim ve öğrenim hakkını fırsat eşitliği ile sağlayan,

-Kıyıların yağmalanmasını engelleyen ve vatandaşın kullanımına açan,

-Toprağın verimli olarak işletilmesini koruyan ve geliştiren, topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak veren,

-Tarım, hayvancılık dallarında çalışanlarını koruyan,

-Çalışma ve sözleşme hürriyetini adil olarak sağlayan,

-Toplu iş sözleşmesi ile grev hakkına yönelik tüm kısıtlamaları kaldıran,

-Toplu sözleşme hakkını istismar etmeyen,

-Eşit işe eşit ücretle adaleti sağlayan,

-Gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alan,

-Harp ve vazife şehitleri, dul ve yetimler, malul ve gaziler, sakatlar, yaşlılar ve muhtaç çocukları devlet korumasına alan,

-Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarına sahip çıkan,

-Tarih, kültür ve tabiat varlıklarını koruyan,

-Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için çalışan,

-Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette eşitliği ortaya koyan,

-Kamu hizmetlerine girme hakkını vatandaşlara adil ve eşit şekilde sağlayan,

-Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını gerçekleştiren,

-Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimini ve dürüstlüğünü şeffaf şekilde yerine getiren,

-Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesini benimseyen ve uygulayan,

-Meclisin denetim yetkisini eksiksiz tanıyan,

-Yerel Yönetimlere idari ve mali özerklik sağlayan,

-Yükseköğretim kurumlarına özerklik veren ve YÖK'ü kaldıran,

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu tamamen siyasi yapıdan kurtarıp basın meslek kuruluşları tarafından oluşmasını sağlayan,

-Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini koruyan ve geliştiren,

-Sivil toplum kuruluşlarını etkin hale getiren,

-Diyanet'i Atatürk ilke ve devrimlerine uygun hale getiren,

-Mahkemelerin bağımsızlığını ve hâkimlik ve savcılık teminatını güvence altına alan,

-Anayasa Mahkemesi'ni siyasetin arka bahçesi olmaktan kurtaran,

-Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nu ayırıp tamamen özerk yapan,

-Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'ı siyasi atamalardan kurtaran,

-Devlet bütçesini savurganlıktan ve açık vermez hale getiren,

-Planlı kalkınma ile ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, sanayinin ve tarımın gelişmesinin yolunu açan,

-Ormanların korunması ve geliştirilmesini sağlayan,

-Kooperatifçiliği geliştiren, tüketicileri, esnaf ve sanatkarı destekleyen,

Sonuç olarak;

Devrim kanunları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruyan güçlü Millet İttifakı bu ilkeler ile Türk toplumunun umudu haline gelir…

Etiketler
İttifak Millet İttifakı