Mükelleflerin muhtemel vergi incelemelerinde en çekindikleri konu muhasebe kayıtlarda gözüken fakat fiilen kasada veya ortaklar üzerinde olmayan paraların incelemelerde sorulmasıdır. Ülkemizdeki var olan çift fiyat uygulaması ve maalesef rüşvet ve benzeri yolsuzluklarından dolayı işletmelerde fiktif hesaplar bulunduğu bilinmektedir. Bu durum banka ve finans kuruluşlarına sunulan bilançolarda güven sarsıcı durum oluşturmaktadır. Bu durumu düzeltmek için sık sık vergi yapılandırma ya da afları çıkartılmaktadır. 7326 sayılı Yasa ile;’’ kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar’’ da yapılandırma kapsamına alındı.

KASA YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANACAK?

Bu düzenleme bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendirmektedir. 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenledikleribilançolarındagörülmekle birlikte işletmelerindefiilen bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındakiişlemleri dolayısıyla yani ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlubulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemleribulunanlar yararlanacak.

BEYAN EDİLECEK MİKTARIN TESBİTİ VE BEYANI

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanacak mükellef kurumlar 31/12/2020 tarihi  itibariyledüzenledikleribilançolarındagörülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan;

  • Kasa mevcutlarını,
  • İşletmenin esas faaliyet konusu dışındakiişlemleri dolayısıyla yani ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlubulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,
  • Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini

31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdirBunun için konu ile ilgili yayınlanan Ek: 22. Numaralı form dilekçe ile başvuruda bulunacaklardır.

KAYIT DIŞI KASA MEVCUDUNU HESAPLAMA

Kayıtları düzeltme uygulamasında, kasa mevcutları ile ortaklardan net alacak tutarlarıyla ilgili başka hesaplarda takip edilen tutarların da dikkate alınması yararlı olur. Daha sonraki bir dönemde başka hesaplarda peçelenen veyahut da zaman içinde üzerinde faiz hesaplanacak duruma gelebilecek hesapların da düzeltilmesi mümkün olabilmektedir.

Mükellefler kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayan mükellefler kurumlar vergisi mükellefiyetiyönündenbağlı olunan vergi dairelerine kağıt ortamında verebileceklerdir.

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındakiişlemleri dolayısıyla yani ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlubulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının belirlenmesinde, başka hesaplarda takip edilen tutarlar da dikkate alınarak tek düzen hesap planında yer alan "131. Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar esas alınacaktır.

Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının düzeltilmesigerekeceği tabiidir.

ÖDENECEK VERGİLER

Bilançolarındagörülmekle birlikte işletmede fiilen bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerinidüzeltmekiçin beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresiiçindeödeyeceklerdir.

Hesaplanan bu vergi için taksitle ödeme seçeneği bulunmamaktadır. Süresindeödenmeyen bu vergiler 6183 sayılı Kanun hükümlerinegöre gecikme zammıyla birlikte takip edilecektir.