Kurumlar Vergisi ile ilgili açıklamalarımıza ‘’kurum kazancından indirilecek ve indirilmeyecek giderler’’ ile devam ediyoruz.

Kurumlar Vergisi Kanununun 6 nci maddesinde; ‘’Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağını, ziraî faaliyetle uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin son fıkra hükmü dikkate alınacağı’’ hükme bağlanmıştır.

Aynı şekilde Gelir Vergisi Kanunun 40 nci maddesinde de; safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilmiştir:

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler ile işle ilgili giyim giderleri,
2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya işyerinin müştemilatında yeme içme, barınma (iaşe, ibade ), tedavi, sigorta pirimleri ve emekli aidat giderleri,
3. İşle ilgili olmak şartiyle, sözleşmeye veya mahkeme kararına (ilama) veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,
4. İşle ilgili ve yapılan işin önemi ve genişliği ile uygun seyahat ve ikamet giderleri,
5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,
6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar,
7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar ile İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,
8. İşverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar,
9. İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,
10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan,
11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun yukarıda sayılan giderleri dışında ayrıca Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinde sayılan aşağıdaki giderler de kurum kazancından ayrıca indirilir:

- Menkul kıymet ihraç giderleri, kuruluş ve örgütlenme giderleri, genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri,
- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı,
- katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,
- Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait giderler.

KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLMEYECEK GİDERLER

Kurumlar Vergisi Kanununun 11 nci maddesinde kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmemektedir:

- Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,
- Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler,
- Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar,
- Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler,
- Kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri
- Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.
- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları,
- Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri,
- Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri,
- ı) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'si. Bakanlar Kurulu bu oranı % 100'e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir,
- Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı,
- Kontrol edilen yabancı kurum kazancı,
- Örtülü sermaye üzerinde ödenen faziler,
- Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı.

Bundan sonraki yazımız beyanname düzenlenirken dikkat edilecek hususlar üzerinde duracağız.