Sabri Arpaç yazdı: Kasa ve cari hesap affı için son günler

30.06.2023 tarihinin resmî tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023 tarihi bitimine kadar uzatılmış olan beyan ve ödeme süresi kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için uygulanmayacaktır.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun 6/3’ncü maddesi ile kasa affı ve ortaklar cari hesabı düzenlemesi getirildi. Yüksek enflasyon ve çift fiyat uygulaması ve bilinen bozuk ekonomik düzen mükellefleri vergi kaçıran, vergi suçlusu, adeta kendi malının hırsızı yapmaktadır. En önemlisi de kasada gözüktüğü halde aslında olmayan ve işletme sahiplerinin üzerinde gözüken kasa ve cari hesaplardır. Bu nedenledir ki iki yılda bir vadeleri birbirine karışan vergi affı düzenlemeleri yapılmaktadır. Devlet’e ek finansman kaynağı, mükelleflere de inceleme riskinden kurtulmayı sağlayan kasa ve cari hesap yapılandırması her iki tarafın da yararına olmaktadır.

YASAL DÜZENLEME NE DİYOR?

Yapılan yasal düzenleme ile; bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri; 31.12.2022 tarihi itibariyle

· Düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları,

· İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarları İle Ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları,

· Diğer hesaplarda yer alan işlemleri,

Yapılandırmadan yararlanacaklar.

Kanunun 9/a maddesinde öngörülen 31.05.2023 tarihine kadar;

· Fatura düzenleyen,

· Her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getiren,

· Kayıtlarını düzelten,

· Beyan edip ilk taksit ödeyen,

· İzleyen taksitlerini süresinde ödeyen,

Kurumlar bu düzenlemelerden yararlanacaktır.

YAPLANDIRMADAN YARARLANMANIN KOŞULLARI

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler için yapılandırmadan yararlanmanın bazı koşulları vardır.

Buna göre;

· Yukarıda sayılan değerlerin net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin Kanunun 9/1-a maddesinde yer alan 31.05.2023 tarihine kadar kayıtlarını düzelterek beyan etmeleri,

· Beyan edilen tutar üzerinden %3 oranında hesaplanacak vergiyi beyanname verme süresi içinde ödemeleri,

· Ödenen vergilerin, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup etmemeleri,

· Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider yazmamaları,

Koşullarıyla yapılandırmadan yararlanarak kayıtlarını düzeltebilecekler.

Beyan edilen bu tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılamayacağı da yasada hükme bağlanmıştır.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir özellik de 7440 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/5/2023 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme süreleri 30/6/2023 olarak Cumhurbaşkanı’nın 26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7300 sayılı Kararı ile uzatıldı.

30.06.2023 tarihinin resmî tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 3/7/2023 tarihi bitimine kadar uzatılmış olan beyan ve ödeme süresi kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için uygulanmayacaktır. Yani 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

sabriarpacymm@gmail.com

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi