Kamu alacaklarının yapılandırması başladı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/12/2022 tarihinden önceki ödenmemiş kamu alacakları ve bunların fer’ileri hakkında da bu kanun hükümleri uygulanacaktır.

Ülkeyi özgürlükler bakımında açık hava hapishanesine çeviren AKP’nin İktidara geldiği günden bugüne kadar 10’uncu vergi yapılandırması da yasalaştı. Kamu alacaklarının yapılandırmasına ilişkin 7440 sayılı Kanun 12/3/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yazının yazıldığı anda 25.03.2023 tarih ve 32143 sayılı Resmî Gazete’de 3 adet tebliğ yayınlandı. Konu ile ilgili yazılarımız devam edecektir.

MALİYE TARAFINDAN TAHAKKUK VE TAHSİL EDİLEN KAMU ALACAJLARI

Kanunun 1’nci maddesine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil edilen 31.12.2022 tarihinden önceki aşağıda sayılan alacakları;

·Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2022 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç),

·Daha önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

·Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ve idari para cezaları,

·Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları,

·İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

·Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

·İlgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

·İl özel idarelerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

Yapılandırılacaktır. Bunlarla ilgili taksitler, gecikme ceza veya faizi yerine uygulanacak ÜFE oranları daha sonra yayınlanacak yazılarımızın konusu olacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN TAHAKKUK VE TAHSİL EDİLEN KAMU ALACAKLARI

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve 7440 sayılı Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

·Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

·2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

·31/12/2022 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

·31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

Konusunda mükellefler Yapılandırmadan yararlanmaya başladılar.

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELERİN YAPILANDIRILAN ALACAKLARI

İl özel idareleri ve belediyelerin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve 31/12/2022 tarihi itibariyle ödenmeyen kamu alacakları 7440 sayılı Kanunun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır. Bu alacaklar;

·213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2022 yılına ilişkin 31/12/2022 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

·Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci ve mükerrer 97’nci maddelerine göre tahsili gereken ve vadesi 31/12/2022 tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

·Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin vadesi 31/12/2022 tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’ileri ile sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zam alacakları,

·Büyükşehir belediyelerinin, Çevre Kanunu’nun 11 inci maddesine göre vadesi 31/12/2022 tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’ileri ile sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar alacakları,

·İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli ile harcamalara katılma payı alacakları ve bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

Yapılandırması konusunda ilgili kurumlara başvuruda bulunmaktadır.

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARININ

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/12/2022 tarihinden önceki ödenmemiş kamu alacakları ve bunların fer’ileri hakkında da bu kanun hükümleri uygulanacaktır.