Demir çelik ürünlerine yüzde 4 KDV tevkifatı geldi

Demir-çelik ürünlerinin tesliminde katma değer vergisi tevkifatı yani kesintisi uygulamasına 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlandı. Gelir İdaresi’nin yeni...

Demir-çelik ürünlerinin tesliminde katma değer vergisi tevkifatı yani kesintisi uygulamasına 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlandı. Gelir İdaresi’nin yeni Tebliği ile tevkifat oranı 4/10 oranında uygulanacak. Demir-çelik ürünü satan mükellef düzenlediği faturada hesapladığı katma değer vergisinin düzenleyeceği faturada yüzde % 4’nü ve % 6’sını ayrı ayrı gösterecektir. Ürün bedeli ile birlikte mal sattığı müşterisinden katma değer vergisinin % 6’sını nakden ya da hesaben alacak, %4’ ise ürün alan müşterisi tarafından 2’nolu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir.

TEVKİFAT KAPSAMINDA OLAN DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ

Demir-çelik tevkifat kapsamına;

- Cevherden, hurda veya diğer hammaddelerden üretilen demirçelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun yani çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb,

- Yassı yanı; levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.

Demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, yukarıda belirtilen ürünlerine teslimi 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

TEVKİFAT KAPSAMINDA OLMAYAN DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ

Demir-çelik ve alaşımlarındanya yani; kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir ve benzeri teslimlerinde ise tevkifat uygulanmayacaktır.

TESLİMLERİNDE TEVKİFAT YAPILMAYACAK ÜRÜNLER

Demir- çelik ürünlerinden teslimleri vergiye tabi olmayan ürünler ise;

- İthalatçılar tarafından yapılan teslimler,

- Münhasıran yani özellikle cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk teslimlerinde,

Tevkifat uygulanmayacaktır.

Bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.

Ancak, özellikle cevherden üretilmeyip, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanacaktır.

Konunun anlaşılması ve diğer işlemlerle karışmaması için İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturalarda “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilmelidir.

Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapacaklardır.

BEYAN EDİLMESİ

Demir-çelik ürünlerine uygulanacak katma değer vergisini Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’ncu maddesine göre 4/10 oranında kesinti yapacaklardır. Genel Bütçeli İdareler dışındaki vergi sorumluları yani alıcılar tevkif ettikleri vergiyi, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bu beyannamede her ay değil sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilecektir.

2 No.lu Beyannamede herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından, tevkif edilen katma değer vergisinin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Tevkifat uygulayan alıcının katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslimi indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan ettiği tutarı aynı ay içinde verilmesi gereken 1 No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin katma değer vergisi dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmaz. 2.000 TL’yi aşması halinde tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

İade olarak istenecek tutar, işlemin bünyesine giren katma değer vergisi değil, tevkif edilen katma değer vergisi esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilen vergi, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan katma değer vergisinden fazla olamaz.

İADENİN VERGİ BORÇLARINA MAHSUBU VEYA NAKDEN ALINMASI

Demir-çelik ürünlerinin tesliminde kesilen vergi nakden istenebileceği gibi mahsuben de istenebilir. Bu takdirde kesilen vergiler mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Nakden iade işlemlerine gelince; bu tevkifat kapsamındaki teslimlerin 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade istemleri teminat, vergi inceleme raporu ve Yeminli Mali Müşavir raporu aranılmadan yerine getirilir.

10.000 TL ve üzerindeki nakden iade istemlerinde ise; vergi inceleme raporu sonucuna göre veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile yerine getirilir. Genel uygulamaya uygun olarak 10.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ile çözülmektedir.

Anlaşıldığı kadarıyla, özellikle inşaat sektöründe kullanılan demir çelik ürünlerine getirilen bu vergi kesintisi uygulamasının esas nedeni halk arasında naylon fatura olarak adlandırılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge mi, yoksa iktidarın ihtiyaç duyduğu sıcak para gereksinimi mi olduğunu okuyucularımızın takdirine bırakalım.