Vergi mükelleflerine uzaktan inceleme geldi

Vergi Kanunlarında değişiklik yapan yasa teklifinin tartışma konusu maddeleri TBMM’de kabul edildi.Cumhurbaşkanı tarafından da imzalandıktan sonra Resmî...

Vergi Kanunlarında değişiklik yapan yasa teklifinin tartışma konusu maddeleri TBMM’de kabul edildi.Cumhurbaşkanı tarafından da imzalandıktan sonra Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Kanunla ‘’uzaktan inceleme’’ düzenlemesi yapılmaktadır. ‘’Uzaktan öğretim, uzaktan eğitim, evden eğitim’’ derken geldik ''uzaktan incelemeye.'' Saraydan gelen torba torba yasaları jet hızı ile TBMM’de kabul ediyor!

UZAKTAN İNCELEME

Bilgi teknolojilerinin yaşamımıza girmesi ile ekonomik ve ticari faaliyetler de buna paralel düzenlemeler yapılmaktadır. Zaten vergi inceleme kapsamına giren mükelleflerinin büyük bir kısmının elektronik defter ve belge kullanma kapsamındadır.

Dijital veri depolama olanaklarının çeşitlenmesi, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması gibi gelişmelerin 'uzaktan inceleme' olanaklarını kolaylaştırmaktadır. Bu anlamda yasal düzenleme ile ‘’vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesi’’ sağlanmaktadır. Düzenlemenin 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

UYGULAMA NASIL OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirilmesi durumunda, bu bildirimler mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilecektir. Mükelleflerin bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet
konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları Veri Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenecektir.

TASDİK ZORUNLUĞU VAR Mİ?

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzer şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya kendisinin belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde söz konusu defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanması tasdik hükmünde sayılacak. Berat alınması ve onay
işlemlerinde belirlenen usul, esas ve sürelere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş kabul edilecek.

Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgeler de dahil edilecek.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İNCELEME RAPORLARINA EK SÜRE VERİLİYOR

Yararlanılması, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, tasdik raporunun gerekli süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük süre verilecek ve bu süre içinde verilmesi halinde tasdik raporu
zamanında verilmiş sayılacak.

MUAF ESNAF GİDER PUSULALARI FATURA HÜKMÜNDE OLACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan muafiyet,
istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, tasdik raporunun ilgili mevzuat ve mezkur maddenin üçüncü fıkrasındaki süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe tebliğ edilmek şartıyla 60 günlük bir mühlet verilecek, bu süre içinde verilmesi halinde tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacak.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ile defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, söz konusu Kanun kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayanlara yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için işi yapana veya malı satana
imzalatacakları gider pusulası düzenlenecek. Vergiden muaf esnaf için düzenlenen gider pusulası, bu kişiler tarafından verilmiş fatura hükmünde olacak. Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenecek, bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş
sayılacak.

BANKALAR, ÖDEME KURULUŞLARI VE PTT TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGELER GİDER PUSULASI SAYILACAK

Yapılan düzenleme ile; bazı durumlarda gider pusulası yerine kabul edilebilecek belgelere ilişkin düzenlemeler de hayata geçiriliyor. Bu kapsamda maddede öngörülen hallerde bankalar, ödeme kuruluşları ve PTT tarafından düzenlenen belgeler ile Kanun uygulamasında belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler gider pusulası yerine kabul edilecek; bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek kalmayacak. Bu düzenleme Yasanın yayım tarihini izleyen ayın başında yürürlüğe girecektir.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERRME SÜRELERİ DEĞİŞMEDİ

Vergi kanunları ile ilgili torba yasanın Meclis görüşmeleri sırasında teklifte ve Plan Bütçede geçen şekli ile Vergi düzenlemesinde gelir ve kurumlar vergisi beyanname verme sürelerinin birer ay öne alınması düzenlemesi verilen önere ile tekliften çıkarıldı. Böylece Gelir vergisi beyannamesi eskiden olduğu gibi Mart ayında, kurumlar vergisi beyannamesi de Nisan ayında verilmeye devam edilecektir.

Geçici vergi dönemi sayısının 3’e indirilmesi ve böylece son geçici vergi dönemi beyanname verme mükellefiyeti kaldırılmaktadır. Bu düzenlemelerin yapılmasında meslek kuruluşu TÜRMOB’un ve müşavirlik ve muhasebe meslek mensuplarının yoğun itirazlarının etkili olduğu görülmektedir.

Etiketler
Vergi