İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacakların yapılandırılması

Yapılandırma Yasasının 4’ncü maddesinde; incelemesi, takdiri, tarhı tamamlanmamış yani henüz tahakkuk etmemiş, kesinleşmemiş işlemlerin tamamlanmasından sonra...

Yapılandırma Yasasının 4’ncü maddesinde; incelemesi, takdiri, tarhı tamamlanmamış yani henüz tahakkuk etmemiş, kesinleşmemiş işlemlerin tamamlanmasından sonra hesaplanan vergi ve cezaların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler kapsamaktadır.

NİSAN 2021 DÖNEMİ ÖNCESİ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ İNCELEMELER

Yapılandırma dönemi ile ilgili olup, Yasasının yürürlüğe girdiği 9 Haziran 2021 tarihinden önce, incelenmesine başlandığı halde incelemesi tamamlanmamış yani takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri sonuçlanmamış işlemler yapılandırma kapsamına girmektedir.

Yasanın yayımı tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlandığı halde tamamlanmayan vergi incelemeleri; takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir.

Mükellefler adına yapılan tarhiyatlar için istediği dönemlerle ilgili yapılandırma isteminde bulunabileceği gibi 5 yıllık tüm dönemlerle ilgili artırım isteminde de bulunabilir.

YAPILANDIRMAYA GÖRE ÖDENECEK MİKTAR VE TAKSİTLENDİRME

Yasanın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla dava açma süresi içinde devam edilecektir.

İncelemenin tamamlanması üzerine;

- Tarh edilen vergilerin %50’si,

- Hesaplanan bu %50 verginin Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı,

- İhbarname tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamın;

-Vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak;

- İlk taksit ihbarnamenin tebliği tarihini izleyen aydan başlamak üzere, İkişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi koşuluyla;

- Geriye kalan vergi aslının kalan %50’si,

- Bu tutara Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar uygulanan gecikme faizi,

- Ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Yapılandırma dönemlerine ilişkin olarak Yasanın yürürlüğe girdiği 9 Haziran 2021 tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları için de yukarıdaki düzenlemeler aynen uygulanacaktır.

YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE UZLAŞMA KOMİSYONLARINDA BULUNAN VERGİ VE CEZALAR

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma isteminde bulunulmuş, henüz uzlaşma günü gelmemiş tarhiyatlar için de yapılandırma hükümlerinden yararlanmak mümkündür.

Tarhiyat öncesi uzlaşma günü tespit edilip uzlaşmanın henüz temin edilmemesi halinde de ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren dava açma süresi olan 30 gün içinde yasa hükümlerinden yararlanmak mümkündür.

PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN İHLALİ ÜZERİNE TARH EDİLEN VERGİ VE CEZALAR

Yasanın kapsadığı dönemlerle ilgili olup da Vergi Usul Kanununun 371’nci maddesi hükümlerine göre beyan edilip de yasal süresinde ödenmeyen tahakkuklar düzeltilerek yeniden vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapıldığı bilinmektedir. Beyana dayalı vergi aslı tahakkukuna bağlı olarak bir kat vergi ziyaı cezası tarh edilmektedir. Pişmanlık zammı da düzeltme fişi ile düzeltilmektedir.

Bazı hallerde yasal süre sonunda verilen beyannameler üzerinde vergi ziyaı cezalı vergi ve cezalar tarh edilmektedir.

Buna göre pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar ile kendiliğinden süre ve ek süre sonunda beyan edilen tarh ve tahakkuk ettirilen;

- Vergilerin tamamı ile

- Bu tutara, 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla,

- Pişmanlık zammı ve

- Vergi cezalarının,

tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

BİR VERGİ ASLINA BAĞLI OLARAK KESİLMEYEN CEZALARI

Yapılandırma Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılıp tamamlanan vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının %25’i ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yasa hükümlerine göre ödenirse %75’inden vazgeçilecektir.

İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenebilecektir.

BAŞVURU SÜRESİ PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME

Tarhiyat safhasında bulunan işlemler ile ilgili başvuru tarihi Yasanın yürürlüğü tarihinden itibaren başlamaktadır. Yasa yayınlandığı tarihte dava açma süresi olan mükellefler bu süre içinde yapılandırma isteminde bulunabilirler. Yeni tebliğ edilenler ise tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük dava açma süresi içinde yapılandırma isteminde bulunabilirler.

Bilgi teknolojisinin vergi uygulamasında en üst seviyede kullanan Gelir İdaresi mükelleflerin gerek internet vergi dairesi uygulamasından gerekse başvuru sırasında hızlı ve etkin çalışmaktadır.

Hele ki 115 bini bulan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirin gece gündüz Maliye’nin yüklediği angarya ve üstüne vazife olmayan işlemlere ek olarak iki de bir de vergi yapılandırmaları ile bedelsiz olarak hizmet sunmaları Anayasamızdaki angarya yasağıdır. Kanunun, kanun hükmünde kararname yani fermanların, cumhurbaşkanlığı kararlarının çok, hukukun ve adaletin olmadığı yerde angarya ve keyfilik elbette ki giderek yaygınlaşır.

1-20 Temmuz 2021 tarihleri arasında Mali Tatil başlayacak. Anlaşılan Maliye emekçileri ile beyaz yakalı muhasebe emekçileri bu yaz da tatil yapamayacak!

Etiketler
Yapılandırma