Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlı Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan “3.500.000 Doz Bivalan Oral Polio Aşısı” için ihaleye çıkacak.

15 Ağustos 2022 tarihinde son bulacak ihaleye başvuru detayları şu şekilde:

“T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı ‘3.500.000 Doz Bivalan Oral Polio Aşısı’ Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satına lma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

 
Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf-iç zarf) halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

Teklifler, 15.08.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satın alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.”