6100 sayılı Hukuk Muhakemelerı̇ Kanunu’nun 102, 103 ve 104’ncü maddelerinde düzenlenen adli tatil yani çalışmaya ara verme her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz Çarşamba günü başlayacak, 31 Ağustos Çarşamba günü sona erecektir. Yeni adli yıl ise her zaman olduğu gibi 1 Eylül Salı günü yeniden başlayacaktır. 20 gün devam edecek çalışmaya ara verme süresi boyunca; dava açma ve devam etmekte olan davalar ile ilgili diğer süreler konusunda adli tatil düzenlemeleri uygulamaları bu yazımızın konusu olacaktır.

İDARİ YARGIDA ÇALIŞMAYA ARA VERME

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 102 maddesinde;

-        Adli tatilin her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona ereceği, 

-        Yeni adli yılın 1 Eylül’de başlayacağı,

-        Aynı Kanunun 204 maddesinde ise;  ‘adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun  tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış  sayılacağı, 

-        Aynı şekilde İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunun 8/3’nci maddesinde de; ‘’ Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılacağı,

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıya alınan Kanuni düzenlemelere göre; vergi, idare, bölge idare ve Danıştay’da süreleri çalışmaya ara verme yani adli tatile rastlayan süreler 7 Eylül 2022 akşamına kadar uzamış olmaktadır.

NÖBETÇİ MAHKEMELERİN YAPACAĞI İŞLER VE ÇALIŞMAYA ARA VEREMEYECEK MAHKEMELER

İdari yargılama Usulü Kanunu’nun; “Çalışmaya Ara Verme” başlıklı 61. Maddesi; Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar.” Şeklindedir.

İdare, vergi ve bölge idare mahkemeleri ile Danıştay’da adli tatil süresince yargısal faaliyetlerin sürdürmesi için ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar.

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 62’nci maddesi kapsamında da nöbetçi mahkemenin yapabileceği işler aşağıda sıralanmıştır.

-        Yürütmenin durdurulması işlemleri adli tatilde de yapılabilir. İdari eylem veya işlemin yürümesinin durdurulması için adli tatilin sona ermesi beklenmeden karar verilebilir.

-        Kanun hükmü gereğince belirli süre içerisinde yani acil hallerde karara bağlanması gereken işlemler için de çalışmaya ara verme süresinin bitmesi beklenmez. Bir idari eylem ya da işlem için belli bir sürede karar verilmesi gerekiyorsa bu takdirde de çalışmaya ara verme süresinin sona ermesi beklenmez.

-        Danıştay’ın dava daireleri ve kurulları ise adli tatil içerisinde esastan karar verememektedirler.

ADLİ TATİLDE SÜRELER

Adli tatilde en çok dikkat konuların başında süreler gelmektedir. Konumuz idari yargıda çalışmaya ara vermek olduğu için açıklamalarımıza vergi yargısı ile ilgili düzenlemelerden hareket ederek devam edelim.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8/3’ncü maddesinde; “Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre; vergi yargısı ile ilgili dava açma, idarenin veya davacıların savunmalara cevap verme  süreleri, istinaf veya temyiz süreleri çalışmaya ara verme süresini bitim tarihi olan 31 Ağustos 2022 tarihini izleyen 7 gün sonra yani  7 Eylül 2022 tarihine kadar uzamış olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise; dava açma ve diğer süreler için adli tatilin çalışmaya ara verme sonunu bekleme gibi bir zorunluluğu olmadığı için adli tatilin uygulandığı zaman diliminde de dava dilekçeleri verilebilir, diğer gerekli başvuru ve dilekçeler de verilebilir.