Anayasa Mahkemesi üyelerine EYT kıyağı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılan EYT'liler konusunda bu yılbaşı devreye girecek düzenleme ile ilgili olarak dedi ki:

- "Yaklaşık 12,5 milyon emeklimiz var.

Yaklaşık 3-4 milyon arasında vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

Hepsi bir anda olmayacak."

Anlaşılan o ki;

3-4 milyon EYT'linin tamamı için çözüm yok...

"Seçim Yatırımı" olarak sadece bir avuç EYT'linin sorunu çözülüp kalanları için de AKP, "2023'te seçimi kazanırsak EYT sorununu çözeriz" diye oy toplama kurnazlığı yapacak.

- EYT'liler yerler mi bilemem…

AKP iktidarı da Recep Tayyip Erdoğan da 3-4 milyon EYT'linin sorunlarını ve yaşam zorluklarını 20 yıldır umursamadı.

Ancak EYT'liler arasında, "Ayrıcalık" yaratacak önemli bir yasa değişikliği Türkiye'nin zirvesindeki en önemli hukuk kurumu Anayasa Mahkemesi (AYM) için hazırlandı.

"Yüce Divan" görevi de yapan Anayasa Mahkemesinin

- 15 üyesi EYT yasasına takılıyordu.

Torba Yasasına yıldırım hızı ile kanun teklifi konuldu.

- AYM üyelerini EYT mağduriyetinden kurtarma kıyağı.

Saray tarafından Anayasa mahkemesi üyelerini EYT'li olmaktan kurtaracak yasa teklifi 17 Ekim'de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda AKP ve MHP oyları ile kabul edildi.

Noktasına, virgülüne dokunmadan, "Dezenformasyon Yasası" kapsamına girmeden, AYM üyelerine yapılan bu önemli kıyağı meclis tutanaklarından aynen sunuyorum:

"Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına görüşülmekte olan 2/4618 esas numaralı Kanun Teklifine aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

MADDE - 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesin in Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 11'inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

3. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan Başkan veya üyelerden;

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri arasından seçilenler herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın, kalan görev sürelerini tamamlamak üzere geldikleri üyelik görevine geri dönerler, boşalan ilk üye kadrosu kendilerine tahsis olunur.

b) Yüksek öğretim kurumlarından seçilenler, talepleri üzerine Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafında n 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan usul ve esaslara göre ayrıldıkları yüksek öğretim kurumuna veya uzmanlık alanlarına göre talep ettikleri üç yüksek öğretim kurumundan birine atanırlar.

c) Üyeliğe en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçilenler ile birinci sınıf hâkim ve savcılar arasından seçilenlerin görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen bir ay içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı dilekçe ile başvurmaları durumunda atamaları, en geç bir ay içinde, adli hâkim ve savcılık mesleğinden üyeliğe seçilenler için adli yargıda, diğerleri için idarî yargıda tercih ettikleri üç ayrı yerden birinde uygun görülecek hâkimlik veya savcılık görevine yapılır.

ç) Üyeliğe üst kademe yöneticileri veya serbest avukatlar arasından seçilenler ile bu fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında olup bu bentler kapsamında ki görevlere atanmak istemeyenler, görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı dilekçe ile baş vurmaları durumunda, en geç bir ay içinde, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 29'uncu maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan esaslar doğrultusunda şahsa bağlı TBMM Başkan Baş müşaviri kadrolarına atanırlar.

4. Görevi sona eren üyelerin yeni görevlerine atamaları gerçekleşinceye kadar, özlük hakları Mahkeme tarafından karşılanmaya devam olunur.

(5) Mahkeme üyelerinin Mahkemede geçirdikleri süreler, yeni görevlerinde tâbi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir.

(6) Bu madde Anayasa'nın geçici 18 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca yaş had dine kadar görevlerine devam etmeleri öngörülen üyelerden yaş haddini doldurma dan kendi isteğiyle üyelikten çekilenler hakkında da uygulanır.

Başkan Cevdet Yılmaz - Çok teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir."

Değerli okurlarım,

Anayasa Mahkemesi gibi Türkiye'nin zirve hukuk kurumunda görev yapan 15 yüksek Hakim görev süreleri dolunca şu göreve atanacaklar:

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş müşaviri

12 yıl, "Yüksek Hakim" görevi yapan AYM üyeleri "EYT'li olmasınlar, gelirlerini eksiksiz alsınlar" diye uydurulan bu siyasi kadroya layıklar mı?

- Bence kesinlikle layık değiller,

- Tam bir tenzili rütbe,

- Skandal boyutunda rezalet,

- Yüce Divan üyelerine yaranmadır…

Eğer 15 AYM üyesi için bu teklif yasalaşır ve CHP "Anayasaya aykırılık" iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurursa, 15 üye kendileri için özel çıkarılan yasa için şu kararı alırlar mı?

- 3-4 milyon EYT'li varken bizlere ayrıcalık sağlayan bu yasa Anayasa'nın eşit vatandaş ilkesine aykırıdır, iptal edilmiştir…

15 AYM üyesi bakalım bu kararı oy birliği ile alır mı?

Bekleyelim, görelim…

Etiketler
Mahkeme Jülide Sarıeroğlu