Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 3 yıllık başhekimi Yakup Baykuş 3 aydır izinde olduğu için rektörlük tarafından yerine veteriner hekim Muhammet Bora Uzuner başhekim vekili olarak atandığını KRT ortaya çıkarmıştı. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde başhekimliğe atanabilecek 54 akademisyen tıp hekimi varken bir veterinerin atanması büyük tepki çekmişti.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir skandal daha yaşandı.  Veteriner Hekim Muhammet Bora Uzuner'in hastaları muayene de yaptığı öğrenildi.

Heyet raporlarının tamamı Veteriner Hekim Muhammet Bora Uzuner'in onayı ile veriliyor. "1291 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN"un birinci maddesine göre tıp fakültesi diploması olmayanların muayene yapması kesin olarak yasaklanıyor.

Kanun şöyle:

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

 

          Kanun Numarası                  : 1219

Resmi Gazete: 14/4/1928   -  863

 

                                                                 BİRİNCİ FASIL

                                                                        Tabipler

 

             Madde 1 – (Değişik: 11/10/2011-KHK-663/58 md.)

             Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır.

             Madde 2 – Yukarki maddede yazılı diplomanın muteber olması için diploma sahibinin 8 Teşrinisani1339 tarih ve 369 numaralı kanun mucibince hizmeti mecburesini ikmal etmiş ve diplomasının Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edilmiş olması lazımdır. Tababet sanatını icra etmek istiyen askeri tabipler de diplomalarını tasdik ve tescil ettirirler. Ancak hizmeti mecburelerini ifa eyledikleri müddetçe diplomaları alıkonulan tabipler bu müddet zarfında dahi icrayı sanata mezundurlar.

'SORUMLU DOKTOR' DİYE GEÇİYOR

Son bir haftadırki heyet raporlarının tamamının veteriner Muhammet Bora Uzuner'in adına onaylandığı görüldü. Ayrıca Uzuner adına hastaneye hasta girişi de yapılıyor. Uzuner hakkında, "sorumlu doktor", "başvurulan doktor" ibareleri kullanılıyor.

İşte bir hastanın hastaneye giriş belgesi:

Rektörlüğün kendini savunduğu yönetmelikte başhekim yardımcılığının ve merkez müdürlüğünün de farklı statüler olduğu, atamalarının farklı şekilde yapıldığı anlaşılıyor. Ancak rektörlük atama skandalı ile ilgili kendisini bu tönetmelik ile savunmuştu.

Yönetmelik şöyle;

"KESİNLİKLE DİPLOMA GEREKİR"

Türk Tabipler Birliği Hukuk Danışmanı ve Sağlık Hukukçusu Avukat Ziynet Özçelik, "Bir insanın, bir hasta hakkında tanı ve tedavi hizmeti verebilmesi için tıp fakültesi mezunu ve diploması olması gerekir. Veterinerlerin doğaldır ki ilgi alanları insanlar değil diğer canlılardır. Hasta tedavisi ve kabulü ile ilgili bir durum söz konusu ise 1219 sayılı kanuna aykırıdır" dedi.

"LİSANÜSTÜ EĞİTİM, DOKTORA O HAKKI VERMEZ"

Hangi dalda doktora yapılırsa yapılsın bunun kesinlikle tıp eğitiminin yerini almasının mümkün olmadığını söyleyen Özçelik, "Kanun çok açık, buna müsaade etmez. Uzmanlık gerektiren durumlarda tıpta uzmanlık alınması gerekir. Kanunda da bu eğitimin nasıl alınması gerektiği yazılıdır. Doktora ise lisanüstü eğitim türlerindendir, her alanda yapılabilir. Lisansütü eğitimin adının doktora olması insan sağlığı hakkında karar verme yetkisi vermez, resmilik kazandırmaz" ifadelerini kullandı.