Türk Hava Kurumu (THK), medyada ‘Olağanüstü Genel Kurul’a gidildiği’ ile alakalı çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Açıklamada, “Olağanüstü Genel Kurul’a gidileceği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

“İstifa eden denetim kurulu üyelerinin kurumu zarara sürükleyecek, hukuksuz olağanüstü genel kurul davetinin iptaline ilişkin yarın esastan dava açılacak” metniyle ilgili de detaylar verildi.

THK, medyada çıkan Olağanüstü Genel Kurul’a gidildiği yönündeki haberler üzerine kurum içi bir genelge yayınladı.

TALEBİN REDDİNE KARAR VERİLDİ

Haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret edilen genelgede;

“Bugün itibarı ile bazı basın organlarında Türk Hava Kurumu’nun Olağanüstü Büyük Genel Kurula gittiğine yönelik çeşitli haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Zira ilgili mahkemeye yapılan başvuru Türk Hava Kurumu’nun başvurusudur.

Başvuruda bahse konu Denetim Kurulu üyelerinin Derneği zarara sürükleyecek ve hukuksuz olarak Olağanüstü Genel Kurul istemine yönelik hazırlıklarının ihtiyat tedbir yoluyla durdurulması talep edilmiştir.

İlgili mahkeme bu konuda verdiği kararla ‘Türk Hava Kurumu Merkez Denetleme Kurulunun Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı olup, iş bu kararın iptaline yönelik esastan açılmış herhangi bir davanın bulunmadığı’ gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir.

Bu itibarla bahse konu iptale ilişkin esastan dava hazırlığı tamamlanmış ve yarın itibarı ile yetkili mahkemesinde açılmış olacaktır” denildi.

SUÇ DUYURULARI YAPILDI

Genelgede, önceki yönetimlerin usulsüzlük ve yolsuzluklara karıştığı, bunlara ilişkin resmi raporların gereğini yapmadığına dikkat çekildi.

Bunlarla ilgili suç duyurularını yapıldığı ve yapılmaya devam edildiği vurgulanan genelgede, görevini yapmayan 3 denetçinin Disiplin Kurulu’na sev edilerek ihraç edilmelerinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Bu denetçilerin açığa alınmaları sonrası hak ve yetkileri bulunmamasına rağmen görevden el çektirme tarihi olan 2 Haziran 2019 tarihinden 4 gün sonra THK Merkez Denetleme Kurulu adıyla hukuken ve Tüzük gereği hiç bir yetkileri bulunmadığı halde Ankara 51. Noterliğince 46. Olağanüstü Büyük Genel Kurul başlığıyla sahte bir Genel Kurul daveti yaptıkları ifade edildi.

GENEL BAŞKAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı A. Bertan Nogaylaroğlu imzasıyla yayınlanan ve Merkez teşkilatı ile şubelerine dağıtımı yapılan Genelge şöyle:

“Türk Hava Kurumu Merkez Teşkilatı ve Şubelerine

Genel Başkan Genelgesi

Malumunuz olduğu üzere Türk Hava Kurumu uzunca bir süredir adı yolsuzluklarla usulsüzlükler ve yasaların suç saydığı eylemlerle anılır hale gelmiştir. Görevi devir aldığımız günden beri kurumu bu olumsuz durumdan çıkarıp bir an önce kurucu değerleri ile ele alıp saygın bir kurum haline getirmek için yoğun çaba sarf etmekteyiz.

Göreve başladıktan sonra verdiğim talimat gereği tanınmış bağımsız mali değerlendirme ve denetim kurumu E&Y tarafından denetlenmiş, denetleme raporunun sonucu itibarı ile Kurum’un idari ve mali yapısında çok ağır suiistimaller ve usulsüzlükler tespit edilmiş, buna ilişkin ilgililer hakkında ivedilikle gereğinin yapılması istenilmiştir.

Bunun üzerine Kurum İç Denetim Direktörlüğü harekete geçirilmiş YÖK, İç İşleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca raporların düzenlenmiş olduğu ve bu raporların da bir şekilde sumen altı edilmiş olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu raporlarda özet olarak yolsuzluk ve usulsüzlükler sebebi ile üniversitenin kapatılması, mali ve hukuki yolsuzluklar sebebi ile bütün vakıf şirketlerinin tasfiyesi ve usulsüzlükler hakkında hukuksal sürecin başlatılması Üniversite’ye bildirildiği görülmüştür.

Yine bir önceki yönetim döneminde Türk Hava Kurumu’nun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlendiği, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde de benzer çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlüğe rastlandığı bu usulsüzlüklerde adı geçen işlemlerde görev ve yetkisi bulunan kişilerin ve müsebbipleri hakkında gereğinin yapılması talimatlandırıldığı görülmüştür.

HUKUK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kurumumuzu yasal mevzuat gereği İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi de denetlemiş ve binlerce sayfadan oluşan çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlüğe vurgu yapan denetleme raporu düzenlemiştir.

Bu raporda da diğer raporlar gibi derneğin tüm yapısı ile ağır bir usulsüzlük ve yolsuzluk süreci içerisine sokulduğu tespitlerine yer verilmiştir. Ne yazık ki bütün bu raporlar Kurum’a tebliğ edildiğinde raporların gereği yapılmamış ve adeta önceki yönetimce sumen altı edildiği görülmüştür.

Ancak, seçildiğim ilk günde idari, hukuki ve mali olarak nasıl bir kurum devraldığımızı bilmek amacıyla Dünyaca tanınmış, saygın mali değerlendirme ve derecelendirme kuruluşu E&Y isimli firmadan rapor düzenlettirilmesi istenilmiş, nitekim düzenlenen raporda durumun vahameti tüm çıplaklığı ile ortaya konulmuştur. Sonuç itibarı ile Kurum’un mali olarak iflas ettiği çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlüğün ve ağır ihmalin tespit edildiği ve buna ilişkin gereğinin ivedilikle yapılması tavsiye edilmiştir.

Bütün bu raporlar üzerine ortaya çıkan ağır sürecin müsebbipler hakkında hukuki ve cezai olarak gereğinin ivedilikle yapılması konusunda ilgili tüm birimler talimatlandırılmış ve hızla çalışmaya başlanmıştır.

“SAHTE BİR GENEL KURUL DAVETİ YAPILMIŞTIR”

Bunun üzerine, Teftiş Kurulu Başkanlığınca bütün müfettişler raporlarda bahsi geçen iş ve işlemleri tek tek incelemeye almışlar ve bahsi konu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin bir kısmı ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına ve mahkemelere sevk edilmiş, bir kısmı ile ilgili de hukuksal süreç yoğun bir çalışma ile devam etmektedir.

Nitekim bütün bu raporlar ve bu raporlarda bahse konu yolsuzluklarla ilgili ve ayrıca Mali Denetim Raporunda özet itibarıyla Kurum’un Vakıf ve Şirketleriyle iflas ettiğine ilişkin değerlendirme üzerine Kurum’un mali durumunu denetlemekle görevli denetçilerin bilgisine başvurulmuş ve kendilerinden hukuki ve mali gerçeklerle örtüşen maalesef tatmin edici yanıtlar alınamamıştır.

Bunun üzerine denetleme görevinin gereğini yerine getirmeyen Kurum Denetçilerinin açığa alınması ve Disiplin Kuruluna sevk edilerek işletilecek disiplin süreci sonunda Kurum’dan ihraç edilmelerine ilişkin karar verilmiştir.

Adı geçen üç denetçi açığa alma kararından sonra yasal olarak hak ve yetkileri bulunmamasına rağmen görevden el çektirme tarihi olan 27 Haziran 2019’dan 4 gün sonra bu defa 1 Temmuz 2019 tarihinde Türk Hava Kurumu Merkez Denetleme Kurulu adıyla hukuken ve Tüzük gereği hiçbir yetkileri bulunmamasına rağmen Ankara 51. Noterliği’nce 46. Olağanüstü Büyük Genel Kurul başlığıyla sahte bir Genel Kurul daveti yapmışlardır.

Adı geçen şahısların yapmış oldukları iş ve işlemlerle ilgili ve halen devam etmekte olan çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara ve diğer ilgili illerin Cumhuriyet Savcılıkları ve Ankara Valiliği nezdinde inceleme soruşturma ve kovuşturmalar devam etmektedir.

Bu itibarla, Türk Hava Kurumu’nun geçmişte yapılmış olan iş ve işlemlerde sorumluluğu bulunan müsebbiplerin şu ana kadar tespit edilenleri görevden el çektirilmiş ve yerlerine atama yapılması yönünde İçişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği ve ilgili sulh hukuk mahkemelerine gerekli başvurular yapılmıştır.

Kısa süre içerisinde atamalar yapıldıktan sonra bir yandan bahse konu iş ve işlemlerin sorumluları hakkında bireysel müracaat yollarına başvuracağı gibi kurumu zarara uğratan müsebbiplerin hukuki sorumluluklarına da gidilecektir. Diğer yandan tüm gelişmeler an be an sizlerin bilgisine sunulacak olup, şu an itibarı ile hukuka uyarlı Dernekler Mevzuatı gereği alınmış olan herhangi bir Genel Kurul kararı bulunmamaktadır.

Bütün bu nedenlerle hukuki sorumluluklarının ağır sonuçlarının farkında olan ve yasaların önlerine koyacağı sonuçları ortadan kaldırma gayreti içerisinde olan her kim varsa, çeşitli yol ve yöntemlerle kamuoyunu aldatmaya Kurum’a haksız olarak zarar vermeye devam etmeye gayret etmektedirler.

“TALEBİN REDDİNE KARAR VERİLDİ”

Nitekim bugün itibarı ile bazı basın organlarında Türk Hava Kurumu’nun Olağanüstü Büyük Genel Kurula gittiğine yönelik çeşitli haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Zira ilgili mahkemeye yapılan başvuru Türk Hava Kurumu’nun başvurusudur. Başvuruda bahse konu Denetim Kurulu üyelerinin Derneği zarara sürükleyecek ve hukuksuz olarak Olağanüstü Genel Kurul istemine yönelik hazırlıklarının ihtiyat tedbir yoluyla durdurulması talep edilmiştir.

İlgili mahkeme bu konuda verdiği kararla “Türk Hava Kurumu Merkez Denetleme Kurulunun Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı olup, iş bu kararın iptaline yönelik esastan açılmış herhangi bir davanın bulunmadığı” gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir. Bu itibarla bahse konu iptale ilişkin esastan dava hazırlığı tamamlanmış ve yarın itibarı ile yetkili mahkemesinde açılmış olacaktır.

Bütün bu bilgiler ışığında kurumun bir an önce asli işlevine dönüp kurumsal faaliyetlerini yasal mevzuata uyarlı olarak oluşturduktan sonra Olağanüstü Genel Kurul’a gidilmesi hususu da ayrıca siz değerli Türk Hava Kurumu Camiası bilgisine sunulacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.”