• BIST 104.539
  • Altın 163,342
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C

Platini’ye 10 milyon dolar!

Platini’ye 10 milyon dolar!
Erman Toroğlu şike davasına ilişkin çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Yüksel ŞENGÜL / Sözcü - Erman Toroğlu, Türkiye'yi sarsan şike davasıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme getirdi: Şikenin şikesinden söz ediliyor. Bu işi araştırmak için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Platini'ye bile para verildiği söyleniyor...

Baş­ba­ka­n'­a bi­le kır­mı­zı kart gös­te­ririm, acı­mam

Er­do­ğan, İET­T'­de top koş­tur­muş... Onun fut­bo­luy­la, tek­ni­ğiy­le il­gi­li bil­gi­niz ol­du mu hiç?

Ben An­ka­ra­'da bü­yü­dü­ğüm için Re­cep Be­y'­i hiç gör­me­dim top oy­nar­ken. Ya­şı önem­li de­ğil, şu an­da oy­nar­ken gör­sem, he­men söy­le­rim na­sıl bir top­çu ol­du­ğu­nu.

"Sahada topçudur"

Baş­ba­ka­n'­ın oy­na­dı­ğı bir ma­çı yö­net­se­niz, kır­mı­zı­yı gös­te­rir mi­si­niz?

Sa­ha­da ba­ba­mı ta­nı­mam... Ha­ke­mi ol­du­ğum maç­ta Baş­ba­ka­n'­a bi­le kır­mı­zı kart gös­te­ri­rim, hiç acı­mam... O sa­ha­da top­çu­dur, dı­şar­ıda da Baş­ba­kan... Çün­kü o dı­şar­da ba­na kır­mı­zı kar­tı gös­te­re­cek­tir za­ten (gü­lü­yo­ruz).

Ha­kem gi­bi ha­kem ol­mak ko­lay de­ğil. Ba­zı fut­bol­se­ver­ler, ha­kem­le­rin maç­tan ön­ce bir yer­ler­den ta­li­mat al­dık­la­rı­na ina­nı­yor. Bu bir ve­him mi­dir ger­çek mi?
Ha­kem­ler hiç ra­hat bı­ra­kıl­maz ki, bir şe­kil­de ta­li­mat­lar ge­lir. Ada­mın bi­ri maç­tan ön­ce ge­lir ya­nı­na. Bi­le­mez­sin ki ne­den ya­naş­tı­ğı­nı! Bu be­nim ba­şı­ma da gel­di. Ama sen ma­çı yö­net­me­ye baş­la­yın­ca, her şey or­ta­ya çı­kar. Son­ra sen­den vaz­ge­çer­ler. Vaz­geç­me­dik­le­ri de olur.

"Katliam yaptım!"

"Tür­ki­ye­'de ha­kem­ler dü­dük­le­ri­ni bi­raz da­ha adil çal­ma­ya baş­la­dıy­sa bun­da be­nim pa­yım bü­yü­k" di­yor­su­nuz... Na­sıl yap­tı­nız bu­nu?

İçer­ide kat­li­am yap­tım (gü­lü­yor). Maç sa­tan­la­rın kel­le­si­ni uçur­dum! Fİ­FA ola­na ka­dar sus­tum, göz­lem yap­tım. Çün­kü Fİ­FA ol­ma­dan bu iş­le­re gi­riş­sey­dim, ben on­la­rı de­ğil on­lar be­ni gö­tü­rür­ler­di. Fİ­FA ol­duk­tan son­ra güç­len­dim ve maç sa­tan ha­kem­le­ri ayık­la­dım.
Sü­la­le­ce CHP'­li­yiz... Ama babam par­ti­nin şu ha­li­ni gör­se­ ağ­lar­dı!

Siz si­ya­se­te gir­sey­di­niz, Baş­ba­ka­n'­la yolunuz ke­si­şir­di... Si­zin ya­nıl­mı­yor­sam DYP'­den ve­kil­lik gi­ri­şi­mi­niz ol­muş­tu...

1991'de Ca­vit Çağ­lar ite­le­di be­ni. Ama ai­le­de si­ya­set var­dı hep. Ba­bam, Ka­sım Gü­le­k'­in (CHP es­ki Ge­nel Sek­re­te­ri) iyi ar­ka­da­şıy­dı ve si­ya­set­le il­gi­le­nir­di. İs­met İnö­nü çok se­ver­di ba­ba­mı. Benim İnönü'nün kucağında fo­toğ­raf­ım var.

CHP'­li ai­le­den ge­li­yor­su­nuz...

Ai­le de­ğil, sü­la­le­ce CHP'­li­yiz. Mer­si­n'­in ilk Be­le­di­ye Baş­ka­nı am­cam Mit­hat To­roğ­lu­'dur. Mer­si­n'­de bir me­zar­lık var­dır, top­ra­ğın­da dört din men­sup­la­rı ya­tar. Bir yer­de ayin olur, bir yer­de du­a olur... O me­zar­lı­ğı am­cam aç­tır­mış­tı. On­lar şu an­da­ki CHP'­nin du­ru­mu­nu gör­se­ler ağ­lar­lar­dı.

Neden?

Bence et­ki­li mu­ha­le­fet yok...

"Zor olan iş yapmak"

Siz Mec­li­s't­e, et­ki­li bir mu­ha­le­fet ya­pa­bi­lir miy­di­niz?
Mu­ha­le­fet yap­mak ko­lay, ya­par­dım. Asıl zor olan iş yap­mak.

CHP'­nin ya­pa­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ği­niz mu­ha­le­fe­tin ne­si ko­lay?

Ya­pı­lan­la­ra ba­kıp "Bu iş böy­le ol­ma­z" de­din mi, iş­te mu­ha­le­fet. En ko­la­yı bu­dur. Oy­sa "Bu iş böy­le ol­ma­z" de­dik­ten son­ra o işin na­sıl ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de göz­ler önü­ne ser­men ge­re­kir. Ba­na gö­re Tür­ki­ye­'de en et­ki­li mu­ha­le­fet ya­pan po­li­ti­ka­cı Sü­ley­man De­mi­re­l'­di. Şu an ol­say­dı, mu­ha­le­fe­tin ba­ba­sı­nı ya­par­dı. Za­ten faz­la da mu­ha­le­fet­te kal­maz, ik­ti­dar olur­du.

Türk siyasetinde genel başkan ne derse o olur... Değil mi?

Ne ya­zık ki... An­cak ba­na gö­re uy­gar ül­ke­ler­de böyle değil. Bu­gün ba­kı­yo­rum AKP, ken­di mu­ha­le­fe­ti­ni de ya­pı­yor. Tek ka­le top oy­nu­yor AKP... Kar­şı ka­le­ye de ken­di ka­le­si­ne de gol atı­yor, bu­na si­nir­le­ni­yo­rum. O gol­le­ri CHP at­ma­lı, bu ka­dar çok gol ka­çır­ma­ma­sı ge­re­ki­yor.

Aziz Yıl­dı­rım ko­nu­su hep gün­dem­de. As­ker­li­ğe el­ve­riş­siz ra­po­ru ko­nu­şu­lu­yor, o ra­po­run sah­te ol­du­ğu söy­le­ni­yor, be­del­li mü­ra­ca­atı ko­nu­şu­lu­yor...

Net bir şey var. 60 ya­şı­na ka­dar as­ker­lik yap­ma­mış bu adam. Bu net de­ğil mi? Bu ya­şa ka­dar na­sıl iha­le alır, na­sıl yurt­dı­şı­na çı­kar?

As­ker­li­ğe el­ve­riş­siz­dir ra­po­ru al­dı de­ni­li­yor...

Bu ra­por var...

"Birileri hesap verecek"

Pe­ki o ra­por ne­den or­ta­da yok?

Bu­nu bi­le­mem. Yü­ce Türk Dev­le­ti­'ne sor­mak la­zım. Bi­ri­le­ri he­sap ve­re­cek, bi­ri­le­ri ok­ka­nın al­tı­na gi­de­cek.
Sü­rek­li Aziz Yıl­dı­rı­m'­la uğ­raş­tı­ğı­nı­zı söy­le­yen­ler "Er­man Ho­ca­'nın geç­miş­ten bir kuy­ruk acı­sı mı var?" di­ye düşünüyor.

Be­nim ne kuy­ruk acım ola­cak! 2006'da yaz­dı­ğım o ya­zı­dan son­ra ken­di­si be­nim­le uğ­ra­şı­yor. Yıl­dı­rı­m'­ın üs­tü­ne na­sıl git­mem ar­ka­daş, ben eşek gi­bi 20 ay as­ker­lik yap­tım. El­bet­te eşek­le­rin hak­kı­nı ara­ya­ca­ğım.
Ün­lü­ler­le işim ol­maz

Ge­nel­de fut­bol­cu­la­rın ün­lü sev­gi­li­le­ri olur. Si­zin ün­lü sev­gi­li­niz ol­du mu?

Ün­lü yıl­dız­lar­la hiç işim ol­ma­dı. Halk ço­cu­ğu­yum. Halk­la ar­ka­daş­lık yap­tım (gü­lü­yo­ruz).

Si­ze yak­laş­ma­ya ça­lı­şan ün­lü yıl­dız­lar ol­ma­dı mı hiç?

As­la tuğ­la va­zi­fe­si gör­mek is­te­me­dim. Fut­bol­cu­la­rı kul­la­nır­lar, fut­bol­cu­nun ana­sı­nı bi­le ağ­la­tır­lar. Ün­lü yıl­dız, fut­bol­cu­nun mad­di ma­ne­vi if­la­hı­nı ke­ser, if­la­hı­nı.
Si­zin if­la­hı­nı­zı kes­me­ye kal­kan ün­lü yıl­dız­la­rı ko­nu­şa­lım, siz kim­se­den çe­kin­mez­si­niz...

Tey­bi ka­pa­tın­ca ko­nu­şu­ruz, sa­na de­tay­la­rıy­la an­la­tı­rım her şe­yi (gü­lü­yo­ruz)...

De­mi­rel sa­ye­sin­de maf­ya­dan kur­tul­dum

Halk ara­sın­da ol­ma­yı se­vi­yor­su­nuz. Se­ve­ni­niz de var, sev­me­ye­ni­niz de... Risk de­ğil mi?

Ev­den mi çık­ma­ya­ca­ğım! Dev­let­ten ko­ru­ma is­te­me­dim. Hiç unut­mam, Gür­cis­ta­n'­da Şam­pi­yon­lar Li­gi ma­çı için sa­ha­ya çık­ma­dan ba­na pa­ra ver­me­ye kalk­tı­lar. UE­FA­'ya bil­dir­dim. Gürcü mafyası be­ni vur­ma­ya İs­tan­bu­l'­a gel­di.

Ne za­man ol­du bu?

Şe­vard­nad­ze dev­let baş­ka­nıy­dı. Bu ola­yı Fran­sa­'da bir spor der­gi­si ka­pak yap­tı. Dün­ya­da spor der­gi­si­ne ka­pak ol­muş tek ha­kem be­nim.

Gür­cü maf­ya­sı­nın elin­den na­sıl kur­tul­dun ho­cam?

De­mi­rel sa­ye­sin­de. O za­man DYP'­den mil­let­ve­ki­li aday­lı­ğı­mı koy­muş­tum. "Bu­nun De­mi­re­l'­le ara­sı iyi, vaz­ge­çe­lim, vur­ma­ya­lı­m" de­miş­ler. De­mi­rel sa­ye­sin­de öl­dü­rül­mek­ten kur­tul­dum. Bu ba­kım­dan her şe­ye şer­bet­li­yim ben.

Tür­ki­ye­'nin en çok ko­nu­şu­lan, en çok ko­nu­şan, en çok se­vi­len, en çok nef­ret edi­len, en çok kü­für edi­len ve "en ço­k"­la­rıy­la mut­lu me­sut ya­şa­yan Er­man To­roğ­lu ile Ka­sım­pa­şa­'da bu­luş­tuk. Ca­mi­i Ke­bir Ma­hal­le­si­'n­de­ki Ta­ri­hi Mey Ocak­ba­şı­'n­da ke­yif­li bir soh­bet yap­tık. İş­te so­ru­la­rı­mız, iş­te To­roğ­lu­'nun ge­niş yan­kı­lar ya­ra­ta­cak olan ce­vap­la­rı...

"Üç büyükleri sevmiyorum"

Bu­ra­sı Ka­sım­pa­şa ho­cam, siz An­ka­ra­lı­sı­nız ve bu sem­ti ter­cih edi­yor­su­nuz... Çok mu se­vi­yor­su­nuz Ka­sım­pa­şa­'yı?

Bü­tün şöh­ret­ler Ka­sım­pa­şa­'dan çı­kı­yor. Ben de şöh­ret ol­mak için ge­li­yo­rum.

Üç bü­yük­ler si­zi sev­mi­yor...

Sev­me­sin­ler... Ben üç bü­yük­le­ri tut­mu­yo­rum... Bun­lar, se­yir­ci­le­ri, fe­de­ras­yon­la­rı, si­ya­si­le­ri teh­dit ede­rek, zen­gin ço­cu­ğu gi­bi pa­ra sa­çı­yor­lar, son­ra bir şey yap­mı­yor­lar. Bun­la­rı hi­za­ya ge­tir­me­nin tek yo­lu var, Ana­do­lu ta­kım­la­rı­nın şam­pi­yon ol­ma­sı.

Şi­ke id­di­ala­rıy­la il­gi­li olay­lar ar­tık ko­nu­şul­mu­yor. Unu­tul­du ga­li­ba...

Unu­tul­maz... Şi­ke ola­yı­nın, hak­sız ye­re Fe­ner­bah­çe'nin üze­ri­ne ya­pış­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­yen­ler var. İyi de Aziz Bey "Ben ne yap­tıy­sam Fe­ner­bah­çe için yap­tı­m" di­yor. O za­man hak­sız ye­re pu­an­la­rı alan Fe­ner­bah­çe ol­mu­yor mu? Şi­ke ka­ra­rı­nı mah­ke­me ver­di ay­rı­ca. İş şim­di Yar­gı­ta­y'­da ama uza­dık­ça uza­dı. 2023'e uza­sın, ka­ra­rı o za­man ver­sin­ler, da­ha iyi olur (gü­lü­yor).

"İnanmak istemiyorum ama..."

UE­FA­'da da ses­siz­lik ha­kim... Çev­re­niz ge­niş­tir, ku­la­ğı­nı­za bir şey gel­mi­yor mu?

UE­FA ile il­gi­li ba­zı şey­ler ku­la­ğı­ma ge­li­yor ama inan­mak is­te­mi­yo­rum.

Bu bil­gi­yi Sözcü okur­la­rıy­la pay­la­şın o za­man ho­cam, lüt­fen...

Yük­sel kar­de­şim, şi­ke­nin şi­ke­sin­den söz edi­li­yor. UE­FA Baş­ka­nı Pla­ti­ni­'ye 10 mil­yon do­lar pa­ra öden­di­ği söy­le­ni­yor.

Ka­nıt­lan­ma­sı müm­kün mü?

İki ki­şi ara­sın­da olan böy­le bir olay or­ta­ya çı­kar mı, onu da bil­mi­yo­rum. Ha­ni baş­ta "Sı­fır tö­le­ran­s" de­nil­di UE­FA için... Son­ra ne ol­du? 180 de­re­ce tö­le­rans... Mah­ke­me ka­ra­rı mı bek­le­ni­yor, Yar­gı­tay mı bek­le­ni­yor, bi­le­mem...

Fut­bo­lu­muz­da ina­nıl­maz bir dü­şüş ya­şa­nı­yor, bu­nun ne­de­nini ko­nu­şa­lım mı?

Tam Türk Fut­bo­lu di­be vur­du di­ye se­vi­ni­yor­dum, se­vin­cim kur­sa­ğım­da kal­dı. Or­ga­ni­ze Suç Eki­bi bi­ze "A­lın to­pu­nu­zu, to­pu­nuz gö­rün to­pu­nu­zun ne hal­de ol­du­ğu­nu­" de­di. Biz ne ya­zık ki bun­dan fay­da­la­na­ma­dık. Şa­yet, bu ta­kım An­ka­ra­gü­cü, Bur­sas­por ya da herhan­gi bir Ana­do­lu ta­kı­mı ol­say­dı, bu ka­nu­nun ne ka­dar fay­da­lı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek ana­la­rı­nı ağ­la­tır­dık. Ama şu an­da so­nuç alı­na­ma­dı­ğı için hâ­lâ di­be gi­di­yo­ruz... Da­ha di­be vur­ma­dık.

Şu an şi­ke var mı?

Şimdi yok ama es­ki­yi te­miz­le­mez­sen şi­ke­ye ça­nak tu­tar­sın. Şu an o ya­pı­lı­yor.

"Ben de futboldan soğudum"

Aileler, ço­cuk­la­rı­nın ya pop­çu ya da top­çu ol­ma­sı­nı is­ti­yor. Pe­ki fut­bol­cu­lar iyi mi ka­za­nı­yor?

Fut­bol de­ni­lin­ce ak­la Fe­ner­bah­çe­li Gök­han, Ga­la­ta­sa­ray­lı Umut, Be­şik­taş­lı Al­me­di­a, Trab­zons­por­lu Ege­men ge­li­yor... Oy­sa ge­ne­le bak­mak la­zım. Du­rum çok acık­lı. 2. ve 3. lig­de oy­na­yıp evi­ne et gö­tü­re­me­yen fut­bol­cu­lar var. Di­ğer lig­le­rin du­ru­mu çok kö­tü. Da­ha da kö­tü­ye gi­di­yor.

- Türk in­sa­nı fut­bol­dan so­ğu­du mu?

Ben de futboldan so­ğu­dum ve ta­bi­i ki so­ğu­ya­cak in­san­lar. Ben bu işi yap­ma­sam Tür­ki­ye­'de maç iz­le­mem. Di­gi­tür­k'­ün ken­di­si­ne çe­ki dü­zen ver­me­si ge­re­kir. Pa­ra­la­rı ve­ri­yor ama tes­li­mi­yet­çi ol­ma­ya­cak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.