• BIST 104.539
  • Altın 163,366
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C

Oray Eğin köşe yazarlarını bombaladı

Oray Eğin köşe yazarlarını bombaladı
Sözcü yazarı, "Son kul­lan­ma ta­ri­hi dol­muş ya­zar­lar" başlıklı köşesinde, miadını doldurmuş köşe yazarlarını eleştirdi.

Oray Eğin / Sözcü - Aca­ba ik­ti­dar ta­ri­hin en bü­yük ga­ze­te­ci kı­yı­mı so­nun­da med­ya­yı ye­ni­den şe­kil­len­dir­me­sey­di, Tür­ki­ye­’de ba­sın bu­gün da­ha iyi du­rum­da mı olur­du, da­ha mı kö­tü?

Bü­yük kı­yım, med­ya­ya bir­kaç açı­dan za­rar ver­di. Bir ke­re va­kit kay­bet­tik. Di­ji­tal med­ya ça­ğı­nın ge­rek­tir­di­ği tar­tış­ma­la­rı mec­bu­ren er­te­le­dik, ne de ol­sa baş­ka ön­ce­lik­le­ri­miz var­dı. Bir di­ğer me­se­le de, Türk ba­sı­nı­nın yüz­leş­me­si ge­re­ken ve DNA­’sı­na iş­le­miş cid­di bir so­ru­yu bel­ki de hiç in­di­ril­me­mek üze­re ra­fa kal­dır­ma­sı­na ne­den ol­du:

Ga­ze­te­ci­ler emek­li­lik­ten mu­af mı­dır?

Atil­la Dor­sa­y, Emek Si­ne­ma­sı yı­kı­lır­sa en bü­yük tep­ki ola­rak emek­li­lik kar­tı­nı oy­na­mış­tı, ha­tır­lar­sı­nız. Bi­ze si­ne­ma­yı sev­di­ren adam ola­rak ta­rih­sel öne­mi bü­yük Dor­sa­y‘­ı pek öz­le­mi­yo­rum; doğ­ru­su Eme­k’­ten da­ha ön­ce emek­li ol­ma­sı­nı ter­cih eder­dim. He­le son yıl­la­rın­da film­ler­le il­gi­li yap­tı­ğı ek­sik oku­ma­lar ve yan­lış bil­gi­le­ri hiç gör­me­sey­dim…

Say­gı­sız­lık yap­mı­yo­rum, de­mek is­te­di­ğim şu: Atil­la Dor­sa­y‘­ın ve­da­sı Emek yü­zün­den ol­ma­ma­lıy­dı, mes­lek­te bu ka­dar uzat­ma­la­rı oy­na­ma­sı­na da izin ver­me­den gör­kem­li bir şe­kil­de ve­da edil­me­liy­di ona ki ha­tı­ra­sı hep bü­yük ol­sun. Ürün­le­rin ol­du­ğu gi­bi, ba­zı ya­zar­la­rın da son kul­la­nım sü­re­le­ri var ne ya­zık ki.

Bu, AK­P’­nin kı­yı­mı­na uğ­ra­yan ve ye­ni­den yaz­ma­ya baş­la­yan ga­ze­te­ci­ler için de ge­çer­li. Ne ya­zık ki, hoy­rat­ça kö­şe­le­ri alın­dı­ğı için bu tar­tış­ma­yı yap­mak bi­le ayıp kar­şı­la­na­bi­lir şim­di.

Ama ben ye­ni­den yaz­ma­ya baş­la­yan ve ik­ti­da­rın doğ­ru­dan he­de­fin­de ol­ma­mış iki za­rar­sız ör­nek ver­mek is­ti­yo­rum.

Bir klinik örnek

Bir di­ğer ör­nek Pe­ri­han Mağ­den. Her­hal­de “Ki­min ya­zı­la­rı­nı öz­le­di­ni­z” yok­la­ma­la­rın­da her­ke­sin ak­lı­na ilk ge­le­bi­le­cek isim­di, ama ken­di mar­ka­sı­nı öy­le hoy­rat­ça kul­lan­dı ki şim­di “A­man hiç bah­set­me­” nok­ta­sı­na gel­di. Bir kli­nik de­ney ola­rak bah­set­mek zo­run­da­yım.

Bir ke­re ‘Ay nef­ret edi­yo­rum kö­şe ya­zar­lı­ğın­-da­n’ de­yip evi­ne çe­kil­me nu­ma­ra­sı sık­tı. Her evi­ne çe­kil­di­ğin­de as­lın­da ye­ni­den ge­ri dön­mek is­te­di­ği çok bel­liy­di. Son dü­zen­li kö­şe ya­zar­lı­ğı yap­tı­ğı Ta­ra­f’­ta Er­ge­ne­kon-Bal­yoz sü­re­ci­ne gel­di ve ap­tal ga­ze­te­ci­le­rin ya­lan­la­rı­na or­tak ola­rak ken­di ze­ka­sı­na ve eği­ti­mi­ne hiç ya­kış­ma­ya­cak bir tu­za­ğa dü­şüp o da­va­la­rı sa­vun­du. Bir gün bi­le me­se­la Hi­lal Kap­la­n‘­la ay­nı şey­le­ri sa­vun­ma­sı­nın ken­di­sin­de ya­ra­ta­ca­ğı yıp­ran­ma­yı kav­ra­ya­ma­dı, ama oku­ru uzak­laş­tır­dı.

Kö­şe ya­zar­lı­ğını bı­rak­tı, ama tam bı­rak­ma­dı. Hâ­lâ ara­da ya­zı­yor ve yaz­ma­ya da he­ves­li. Ama ar­tık şap­ka­dan çı­kar­ta­ca­ğı tav­şan da kal­ma­dı. Ni­te­kim son ya­zı­sın­da tav­şa­nı öl­dür­dü: Cem Ga­ri­poğ­lu­‘na ne ka­dar üzül­dü­ğü ya­za­rak.

Er­tuğ­rul Öz­kök kö­şe ya­zar­lı­ğı­nı hay­va­nat bah­çe­sin­de­ki may­mun­la­ra ben­ze­tir, ken­di­si­ni Bo­no­bo­‘y­la öz­deş­leş­ti­re­rek. Bu ta­ri­fe gö­re ya­zar­lar il­gi ve se­yir­ci çek­mek için sü­rek­li cam ka­fe­sin ar­dın­dan ye­ni nu­ma­ra­lar yap­ma­ya mec­bur­dur. Bu ku­ra­lı sa­de­ce Pan­da bo­zar; Çi­n’­in bin­bir zor­luk­la he­di­ye et­ti­ği ve pek az hay­va­nat bah­çe­sin­de bu­lu­nan star hay­va­nı. Pan­da ya­zar­lar (Çö­la­şan, Coş­kun, Öz­dil) ay­rı­ca­lık­lı ko­num­la­rı yü­züm­den bu ya­rı­şa gir­mez­ler. Se­la­hat­tin Du­man bir za­man­lar Pan­da ola­cak­ken ken­di­ni ye­ni­le­ye­me­di­ği için ak ko­yun ka­dar zi­ya­ret alı­yor; Pe­ri­han Mağ­den ise res­men ka­fe­si kır­dı.

Komik değil

Bü­yük ih­ti­mal­le far­kın­da de­ğil­si­niz ama Se­la­hat­tin Du­man bir sü­re­dir Hür­ri­ye­t’­te ya­zı­yor. Onu her­hal­de ilk ve son kez ta­kip et­ti­ği bir dış ge­zi­de dik­kat­le oku­muş­tum; sa­nı­rım Er­ba­ka­n‘­ın yurt­dı­şı se­ya­ha­ti ve Du­ma­n‘­ın da ya­zar­lık se­rü­ve­ni­nin baş­lan­gı­cıy­dı. Ye­ni ve ya­ra­tı­cıy­dı. ‘U­çak ga­ze­te­ci­li­ği­ni­’ bam­baş­ka bir bo­yu­ta ta­şı­mış­tı.

Du­ma­n‘­ın o kı­sa ya­zı di­zi­si öy­le bü­yük et­ki ya­rat­tı ki, anın­da bü­yük bir star ol­du. Ne ya­par­sa yap­sın al­dı­ğı ilk al­kış onu uzun sü­re ko­ru­ya­cak­tı. Ni­te­kim öy­le de ol­du. Son­ra­ki (her­hal­de 20 yıl­dır) ya­zı­la­rı­nın hiç­bi­ri ko­mik de­ğil­di oy­sa, ye­ni ve ya­ra­tı­cı da. Bir sü­re son­ra da ken­di ken­di­si­nin ka­ri­ka­tü­rü­ne dö­nüş­tü; he­men her ya­zı­sı­nın ne­re­ye va­ra­ca­ğı­nı, kim­den bah­se­de­ce­ği­ni kes­tir­mek ko­lay­laş­tı.

Şim­di de mi­za­hı Sa­bah yıl­la­rın­da­ki for­mül­ler üze­ri­ne ku­ru­lu. De­ği­şen tek şey o kö­şe­de Za­fer Mut­lu­‘nun ye­ri­ni Vus­lat Do­ğan Sa­ban­cı­‘nın al­ma­sı.

Troll saldırısı

Ka­le­mi ve ze­ka­sı son de­re­ce kes­kin iki ya­za­rın düş­tü­ğü du­rum, ba­sın­da­ki her­kes için alarm zil­le­ri­ni ça­lı­yor ol­ma­lı. Evet, ağır bir kı­yım ya­şan­dı. Ama şim­di re­ka­bet hiç ol­ma­dı­ğı ka­dar sert ve za­lim. Hiç kim­se­nin de­mo­de ol­ma lük­sü yok.

Tür­ki­ye­’nin bir di­ğer ya­rı­sın­da, ya­ni eği­tim­li ve kent­li ke­sim­de, hiç ol­ma­dı­ğı ka­dar çok pa­rıl­tı­lı be­yin var. Ta­ri­hin hiç­bir dö­ne­min­de bu ka­dar par­lak be­yin ye­tiş­me­miş­ti. McKin­se­y‘­den ya­ban­cı ban­ka­la­ra, di­ji­tal start-up’­lar­dan aka­de­mi­ye cid­di an­lam­da do­na­nım­lı bir genç nü­fus eko­no­mik ha­ya­ta da­hil ol­du. İyi üni­ver­si­te­ler­de oku­yan, bil­gi­li, sor­gu­la­yı­cı, ze­ki, pek ço­ğu­muz­dan da­ha ya­ra­tı­cı ve es­pri­li­ler.

Med­ya­da sa­vaş şim­di bu genç­le­ri ka­zan­mak üze­ri­ne ku­ru­lu. Ve ina­nın ko­şul­lar da­ha ağır. Bir ke­re re­ka­bet da­ha faz­la.

Twit­te­r‘­da şöh­ret edi­nen ve ger­çek kim­lik­le­ri­ni hiç kim­se­nin bil­me­di­ği ‘t­rol­l’ ka­rak­ter­le­re ba­kın me­se­la: @su­ni­gun­dem, @kur­sett­ho­ca, @la­ik­bey gi­bi he­sap­la­rın sı­ra­sıy­la 14.5 bin, 28.5 bin ve 28.3 bin adet ta­kip­çi­si var. Bu­na kar­şı­lık, me­se­la, Akif Be­ki­‘nin 44 bin ta­kip­çi­si var. Te­le­viz­yo­na çık­ma­dan, ga­ze­te­ler­de yer al­ma­dan, bi­lin­dik med­ya­yı kul­lan­ma­dan ken­di­le­ri­ne kit­le ya­rat­tı trol­l‘­ler.

Es­ki­den ba­sın­da isim ya­pa­bil­mek için for­mül aşa­ğı yu­ka­rı bel­liy­di, re­ka­be­tin tam ola­rak ne­re­de ol­du­ğu da. Şim­di bü­tün ez­ber­ler bo­zul­du ve hiç­bi­ri­miz gü­ven­de de­ği­liz. Bir an ön­ce ken­di­mi­zi sor­gu­la­ma­mız ge­re­ki­yor.

Sa­de­ce bir ha­tır­lat­ma ol­sun is­te­dim.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.