• BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C

İnce: Erdoğan hapis yatmalı

İnce: Erdoğan hapis yatmalı
Muharrem İnce: "Bir ülke hukukta, demokraside yaptıklarıyla itibar kazanır…"

Mehmet SERBES / SÖZCÜ - CHP Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce, bir di­zi ge­zi ve top­lan­tı­ya ka­tıl­mak için ön­ce­ki gün Ada­na­’day­dı. Ke­bap yi­yip, acı­lı şal­gam içen İn­ce, gün­de­me iliş­kin çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. Ada­na tem­sil­ci­miz Meh­met Ser­be­s’­e ko­nu­şan İn­ce, ‘Ak Sa­ra­y’­dan 17-25 Ara­lık so­ruş­tur­ma­sı­na, Os­man­lı­ca­’nın li­se­ler­de zo­run­lu ders ola­rak oku­tul­ma­sı­na ka­dar pek çok ko­nu­da ik­ti­da­rı eleş­tir­di. Sö­ze, “17-25 Ara­lı­k” so­ruş­tur­ma­la­rı­nın yıl­dö­nü­mü­nü ha­tır­la­ta­rak baş­la­yan İn­ce, “Hır­sız­lık haf­ta­sı­na gel­dik. Ben tüm hır­sız­la­rın hır­sız­lık haf­ta­sı­nı kut­lu­yo­rum. 17-25 Ara­lık hır­sız­lık ve yol­suz­luk ope­ras­yon­la­rı­nı ka­pat­mak için gün­de­mi­miz­de Os­man­lı­ca var. Os­man­lı­ca­’yı 77 mil­yo­na öğ­ret ne ola­cak. Ço­cuk­la­rı­mız da­ha ko­lay iş bu­la­cak mı, emek­li­ler da­ha ko­lay ge­çi­ne­cek mi, vi­ze kuy­ruk­la­rı kal­ka­cak mı, ta­rım ürün­le­ri pa­ra ya­pa­cak mı? Bi­zim Os­man­lı ile der­di­miz yok ama on­la­rın Cum­hu­ri­ye­t’­le va­r” dedi.

ÇİN’İN DE EKONOMİSİ GELİŞMİŞ AMA DÜNYADA İTİBARI YOK

İn­ce, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın otur­du­ğu ‘Ak Sa­ra­y’­la il­gi­li “Bu bi­na dev­le­tin iti­ba­rı­dı­r” sö­zü­nü ha­tır­la­ta­rak Tür­ki­ye­’nin sa­ray­la­rıy­la iti­bar ku­ra­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. İn­ce, şöy­le de­vam et­ti: “Ya­ni bir sa­ray me­se­le­si­dir gi­di­yor. Bu iti­bar ola­maz, hu­kuk ku­ral­la­rı iti­bar olur, bi­lim iti­bar olur, tek­no­lo­ji iti­bar olur. Siz bi­lim­de ile­ri­se­niz, in­san­la­rı­mız öz­gür­se dün­ya­da iti­bar olur. Çi­n’­in de eko­no­mi­si ge­liş­miş ama dün­ya­da iti­ba­rı yok. Çün­kü de­mok­ra­si­si ge­liş­me­miş. Tür­ki­ye hu­kuk dev­le­tiy­le, de­mok­ra­si­de­ki eriş­kin­li­ğiy­le, bi­lim­de­ki, tek­no­lo­ji­de­ki ye­tiş­kin­li­ğiy­le iti­bar ku­ra­bi­lir.”

DAR­BECİ KAFA, DARBECİLERİN MANTIĞINI YA­ŞA­TANLARDIR

Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun “CHP dar­be­ci­di­r” söz­le­ri­ne de ce­vap ve­ren İn­ce, “Da­vu­toğ­lu, ‘27 Ma­yı­s’­a dar­be de­me­di­ği­niz sü­re­ce si­ze dar­be­ci de­me­ye de­vam ede­ce­ği­z’ di­yor. Ben de ona şu­nu söy­lü­yo­rum. Siz po­li­se hır­sı­zı ya­ka­la­ta­ca­ğı­nız yer­de hır­sı­za po­li­si ya­ka­la­tı­yor­sa­nız; pa­ra­la­rı sı­fır­lı­yor­sa­nız, kor­ku­dan ya­sa­la­rı de­ğiş­ti­ri­yor, yan­daş mah­ke­me­ler, yan­daş yük­sek yar­gı oluş­tur­mak is­ti­yor­sa­nız, ço­cuk­la­rı­nı­za tor­pil ya­pı­yor­sa­nız, kur­ye ola­rak kul­la­nı­yor­sa­nız biz de si­ze hır­sız de­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Biz dar­be­ci de­ğil dar­be­ler­le za­rar gör­müş bir par­ti­yiz. Dar­be­ci ka­fa dar­be­ci­le­rin man­tı­ğı­nı de­vam et­ti­ren ka­fa­dır. İş­te bu yüz­den AKP dar­be­ci­di­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Tür­ki­ye­’nin bir alış­ve­riş mer­ke­zi (AVM) ül­ke­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen İn­ce, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Şu IMF bor­cu­nu öde­dik ya­lan­la­rı… Bu şu­na ben­zer; IMF bir bak­kal dük­ka­nı, di­ğer pi­ya­sa­lar ise AVM… O ka­dar çok bor­cu­muz art­mış ki, ar­tık bak­kal dük­ka­nı bi­zim bor­cu­mu­zu kal­dı­ra­cak dü­zey­de de­ğil. IM­F’­ye 15 mil­yar do­lar öde­dik ama di­ğer ta­raf­tan 270 mil­yar do­lar borç­lan­dık. Onun için IM­F’­yi ka­pa­dı­lar. IM­F’­nin za­ten 270 mil­yar do­lar borç ver­me şan­sı yok. Ya­ni bak­ka­la bor­cu ka­pat­tı­lar ama AV­M‘­yi gırt­la­ğı­na ka­dar bor­ca sok­tu­lar. Gök­de­len­de Av­ru­pa bi­rin­ci­si­yiz. Dün­ya­da ya­pı­lan bir araş­tır­ma var. İs­la­mi ku­ral­la­ra gö­re ya­ni fai­zin, ha­ramın, yol­suz­luğun, hır­sız­lığın olmadığı ilk 68 ülke arasında bir Müs­lü­man ül­ke yok. Ya­ni Tür­ki­ye­’de bun­la­rın an­lat­tık­la­rı İs­lam di­ni de­ğil. Bu rant dü­ze­ni, bu AVM dü­ze­ni, bu hır­sız­lık dü­ze­ni, bu yol­suz­luk dü­ze­ni. Bun­la­rın dü­ze­ni ne in­san­lı­ğa ya­kı­şır, ne Müs­lü­man­lı­ğa…”

‘Erdoğan hapis yatmalı’

Muharrem İn­ce, AKP ve hü­kü­met­le il­gi­li ya­pı­la­cak­la­rı sosyal paylaşım sitesi twit­te­r’­da önceden du­yu­ran Fu­at Av­ni isim­li kul­la­nı­cı­nın pay­la­şım­la­rı­na da de­ğin­di. Fu­at Av­ni­’nin ce­ma­ate ope­ras­yon ya­pı­la­ca­ğı id­di­ala­rı­nın ar­dın­dan AK­P’­nin ‘pa­ra­lel ya­pı­’ ola­rak ni­te­len­dir­di­ği ce­ma­ate dün ‘14 Ara­lık ope­ras­yo­nu­’ gel­di. İn­ce, “Biz sol­cu­lar, dev­rim­ci­ler, Ata­türk­çü­ler sağ­cı­la­ra ben­ze­me­yiz. ‘Oh ol­su­n’ de­me­yiz. Biz hu­kuk­tan, hak­tan, ada­let­ten ya­na­yız. Tay­yip Er­do­ğan, ‘Bu pa­ra­lel ya­pı te­rör ör­gü­tü­’ di­yor.

‘TİRANLA KAVGALI HERKES DÜŞMAN’

Tayyip Erdoğan geç­miş­te, ‘Ne is­te­di­ler de ver­me­dik?’ de­miş­ti. O za­man se­nin te­rör ör­gü­tü­ne yar­dım ve ya­tak­lık et­mek­ten ha­pis yat­man la­zım. Es­ki AKP mil­let­ve­ki­li­ni de tu­tuk­la­dı­lar. Ti­ran­la kav­ga eden her­kes düş­man. Bu­gün bu­nu ce­ma­at ile ya­par, ya­rın CHP, MHP ile… Böy­le bir sis­tem ola­maz. Te­le­fon­la­rı kim din­le­di? Ben hü­kü­me­te ba­ka­rım. Hü­kü­met kim­se so­rum­lu odur. Be­ni baş­ka­sı il­gi­len­dir­mez. Biz ada­let­ten, de­mok­ra­si ve hu­kuk­tan ya­na­yı­z” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.