• BIST 104.079
  • Altın 162,566
  • Dolar 3,9529
  • Euro 4,6342
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C

'Hiçbir saray yoktur ki o sarayın zalimi olmasın'

'Hiçbir saray yoktur ki o sarayın zalimi olmasın'Haberin videosu için tıklayın!
CHP’nin emekli müftü milletvekili İhsan Özkes Sözcü’ye konuştu.

Özlem GÜRSES / SÖZCÜ İhsan Özkes, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milyarlarca liraya mal olan sarayı için Enbiya Suresi’nin 23. ayetini örnek gösteriyor: “Allah yaptığından sorgulanamaz, ancak Allah dışındaki bütün canlılar yaptıklarından sorgulanırlar…” Ve ekliyor: “Hiçbir saray yoktur ki o sarayın zalimi olmasın! Hiçbir saray yoktur ki o sarayın dalkavukları olmasın! Hiçbir saray yoktur ki, o saraydan kaynaklanan zulme karşı direnen insanlar da olmasın…”

CHP Milletvekili emekli müftü İhsan Özkes bu aralar hiç sözünü sakınmıyor ! Üstelik en ağır cümleleri söylerken bile insanın tam gözünün içine bakıyor… Rahat, güven veren, güleryüzlü biri. TBMM bahçesinde buluştuğumuz Özkes tanıdığım özgürce kahkaha atabilen az sayıda siyasetçiden biri! Söyledikleri ise Türkiye’nin bu en zor günlerinde altın değerinde.

İş­te o rö­por­taj:

- Sa­yın Öz­kes, te­şek­kür­ler bi­zi ka­bul et­ti­ği­niz için. Ben si­zi mü­te­vaf­fa Tür­kan Say­lan sa­ye­sin­de ta­nı­dım.

Nur için­de yat­sın. Ru­hu şad ol­sun. Bu­gün de Tür­ki­ye çok zor za­man­lar­dan ge­çi­yor. O za­man­lar da hoş dö­nem­ler de­ğil­di. Keş­ke Tür­kan Say­lan­lar çok ola­bil­sey­di, yüz­ler­ce, bin­ler­ce ola­bil­sey­di, Tür­ki­ye bu ha­le gel­mez­di…

- Siz kız ço­cuk­la­rı­nın eği­til­me­si­ne, ka­dın­la­rın güç­len­me­si­ne ina­nı­yor musu­nuz?

El­bet­te. Hiç tek ka­nat­lı kuş uçar mı? “Cen­net ana­la­rın aya­ğı al­tın­da­dı­r” di­yor Hz. Mu­ham­med ve en çok da İs­lam top­lu­luk­la­rın­da ka­dın­lar hor gö­rü­lü­yor. Ve yük­se­le­me­yen ge­ri ka­lan top­lu­luk­lar ara­sın­da da en çok İs­lam top­lu­luk­la­rı var. Ba­kın İs­lam ba­rış de­mek­tir, hu­zur de­mek­tir. Pe­ki İs­lam dün­ya­sın­da ba­rış hu­zur var mı Yok. Pe­ki İs­la­m’­ın ilk em­ri “o­ku­”. İs­lam dün­ya­sı oku­muş mu? Okumamış. İs­lam dün­ya­sı bu­nu çö­ze­me­di­ği sü­re­ce, bur­nu ye­re sür­tün­mek­ten kur­tu­la­maz.

HER ŞEYİ NAMUSA İNDİRGEMEK YANLIŞ

- Kar­ma eği­ti­mi sor­mak is­te­rim…

Siz ço­cuk­la­ra “kız ço­cuk­la­rı ve er­kek ço­cuk­la­rı­” di­ye cin­si­yet üze­rin­den da­ha kü­çük yaş­ta ay­rım­cı­lık yap­ma­ya baş­la­dı­ğı­nız za­man, on­la­rın zi­hin­le­rin­de cinsiye­ti be­lir­gin bir ha­le ge­ti­rir­si­niz. Er­kek­ler­le bir ara­da dur­maz ka­dın di­ye bir şey yok. Ço­cuk­lar ha­ya­tı ya­şa­ya­rak öğ­ren­me­li, bir ara­da öğ­ren­me­li. Her şe­yi cin­si­ye­te in­dir­ge­mek her şe­yi tır­nak için­de “na­mu­s”­a in­dir­ge­mek­le ha­ya­ta başlar­sa­nız, yan­lış olur.

- Ben si­ze kır­mı­zı oje sür­düm, kır­mı­zı ruj sür­düm de­di­ğim­de, siz söy­le­me­se­niz hiç far­kın­da de­ği­lim de­di­niz… Ga­li­ba bu ba­kı­şı öğ­ret­me­miz la­zım ço­cuk­la­ra da.

Ben bir emek­li müf­tü­yüm. Yıl­lar­dır da si­ya­se­tin için­de­yim. Müf­tüy­ken de kadınlar­la to­ka­la­şır­dım. Şim­di si­ya­set ya­pı­yo­rum, gi­di­yo­rum bir top­lu­lu­ğa, ka­dın ba­na sa­rı­lır, ku­cak­la­şır, fo­toğ­raf çek­ti­ri­riz. İna­nır mı­sı­nız, sa­mi­mi­ye­tim­le söylüyo­rum ha­ya­tım­da hiç ak­lım­dan en ufak bir zer­re ka­dar cin­si­yet­çi bir şey geç­me­miş­tir! Bi­zim ruh­la­rı­mı­zın cin­si­ye­ti yok­tur bi­li­yor mu­su­nuz ? Si­zin ruhunu­zun cin­si­ye­ti yok, be­nim ru­hu­mun da cin­si­ye­ti yok. Cin­si­yet be­dende, ruh­ta de­ğil. Siz bü­yük dert­ler edin­miş­se­niz, siz yü­ce da­va­lar pe­şin­dey­se­niz, ulu iş­ler ya­pı­yor­sa­nız o iş­ler­le il­gi­len­mez­si­niz.

“KIR­MI­ZI OJE, KIR­MI­ZI RUJ CA­İZ Mİ­DİR HO­CA­M” DEDİM “CAİZDİR” DEDİ

CHP’­li İh­san Öz­ke­s’­le Mec­li­s’­te gö­rü­ştük. Fo­toğ­raf çek­tir­mek için CHP gru­bu­nun bu­lun­du­ğu bal­ko­na çık­tık. İlk so­rum mak­ya­jım­la il­gi­li ol­du. Öz­kes “Ca­iz­di­r” de­dik­ten son­ra ekle­di: “Siz söy­le­ye­ne ka­dar kır­mı­zı ru­ju oje­yi fark et­me­dim…”

DOKUNULMAZ OLAN SADECE ALLAH’TIR

- Biz bu ka­dar in­san­la­rı ve tüm ruh­la­rı in­cit­me­yen bir inanç­tan bu ka­dar zul­me­di­len bir Tür­ki­ye­’ye na­sıl gel­dik?

Arap­ça­’da zu­lüm iş­ken­ce et­mek, kö­tü­lük et­mek an­la­mın­da­dır, bir an­la­mı da­ha var­dır, zu­lüm ka­ran­lık an­la­mın­da­dır. Ka­ran­lık ve kö­tü­lük iç i­çe­dir za­ten. Zul­me rı­za zu­lüm­dür, bu bir ha­dis­tir. Ada­le­tin zıt­tı zu­lüm­dür. Zu­lüm ile abad olun­maz.

- Sa­ray­lar, ma­kam ara­ba­la­rı, bü­yük oy oran­la­rı… Sanki abad olunmuş gibi…

Hiç­bir sa­ray yok­tur ki o sa­ra­yın za­li­mi ol­ma­sın! Hiç­bir sa­ray yok­tur ki o sa­ra­yın dal­ka­vuk­la­rı ol­ma­sın! Hiç­bir sa­ray yok­tur ki o sa­ray­dan kay­nak­la­nan zul­me karşı di­re­nen in­san­lar ol­ma­sın. Ta­rih bo­yun­ca böy­le ol­muş­tur. İs­la­m’­da En­biy­a Su­re­si’­nin 23. Aye­ti, “Al­lah yap­tı­ğın­dan sor­gu­la­na­maz, an­cak Al­lah dı­şın­da­ki bü­tün can­lı­lar yap­tık­la­rın­dan sor­gu­la­nır­lar.”

İs­lam inan­cı­na gö­re do­ku­nul­maz olan sa­de­ce Al­la­h’­tır. Hesabı mutlaka sorulur…

AKP SEÇMENİ DE AKP’DEN MAĞDUR

- Pe­ki, ül­ke­de­ki ku­tup­laş­ma için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz? Normal mi sizce bu gidiş…

Tür­ki­ye­’de bir ay­rış­ma var, es­ki­den bu la­ik an­ti­la­ik­ti, şim­di var mı öy­le bir şey, bu­gün yok. Ne var bu­gün, Türk var Kürt var, Ale­vi var, Sün­ni var. Din üzerinden, kim­lik üze­rin­den ay­rış­ma var. Ni­ye böy­le? Çün­kü bu ay­rış­ma, bu geri­lim üze­rin­den rant dev­şi­ri­li­yor. Bu ül­ke­de bu­gün 3 si­ya­set tü­rü var; kim­lik­ler üze­rin­den, din üze­rin­den tek par­ti, kim­lik­ler ve din üze­rin­den de­ğil, in­san odak­lı si­ya­set ya­pan sos­yal de­mok­rat par­ti var. İn­san ek­sen­li si­ya­set en doğ­ru­su­dur.

- Ama alı­cı­sı yok, seç­men o nok­ta­da de­ğil…

Bu­gün AKP ik­ti­da­rın­da mağ­dur olan sa­de­ce CHP, MHP, BDP’­li­ler de­ğil ki! AKP’­ye oy ve­ren­le­rin en az ya­rı­sı AK­P’­den mağ­dur du­rum­da! İş­te bu­ra­da alterna­tif ola­rak bi­zim öne çık­ma so­rum­lu­lu­ğu­muz var. Ben va­tan­da­şa gidiyorum, “İ­yi git­mi­yo­r” di­yor. “Pe­ki ne ola­cak? Yi­ne AK­P’­ye oy ve­re­cek misin?” di­yo­rum, “Ne ya­pa­yım, yi­ne ve­re­ce­ği­m” di­yor.

Hakiki Müslüman’ın oyunu AKP’ye vermesine şaşarım

- Din­dar mu­ha­fa­za­kar çev­re­de CHP’­nin al­gı­sı o ka­dar kö­tü ki… San­ki CHP din düş­ma­nı…

Ha­ki­ki bir Müs­lü­man, di­ni­ni araş­tı­ran, son 13 yılda olup bi­te­ni göz­le­yen bir kişinin AK­P’­ye oy ver­me­si­ne şa­şa­rım! Ni­ye? Bi­ri çı­kı­yor di­yor ki, “Al­la­hın tüm va­sıf­la­rı şu adam­da top­lan­mış­tı­r”, bi­ri di­yor “o­na do­kun­mak iba­det­ti­r”. Or­ta­da bir şirk var mı? Var. Adam di­yor ki “Pey­gam­ber şı­mar­dı, biz şı­mar­ma­dı­k”.
Al­lah bu­yu­ru­yor ki “hır­sı­zın eli­ni ke­sin!” Pey­gam­ber di­yor ki “Kı­zım Fa­tı­ma da ol­sa eli­ni ke­se­ri­m”. Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı di­yor ki “Hır­sız­lık kö­tü bir ­şey­dir, ancak ma­ne­vi­ya­tı çal­mak da­ha kö­tü­dür.” Ma­ne­vi­yat ne­dir, ki­şi­nin iç dün­ya­sı­na da­ir şey­ler, bu­nun için­de mo­ral de var. Ya­ni siz be­nim mo­ra­li­mi bo­zar­sa­nız bu hır­sız­lık­tan da­ha kö­tü!!

Ge­çen­ler­de bir zat di­yor ki “yol­suz­luk hır­sız­lık de­ğil­dir.” Ben emek­li bir müf­tü­yüm, bir ki­şi inan­cın­dan do­la­yı gü­nah iş­le­mez, me­se­la bu ka­le­mi çal­maz. Bi­ri­si bu­nu ça­lar, son­ra da der “kö­tü ol­du, yap­tım ama ha­ra­m” ka­bul eder. Ama bu­gün­kü du­rum “Ben bu­nu ça­lı­yo­rum, ben ça­lı­yor­sam bu ha­ram ol­mak­tan çı­kar!” Ha bu­ra­da du­ra­ca­ğız!!! Bu İs­lam inan­cın­da yok. İş­te son yıl­lar­da bu olu­yor. Tüm bu olup bi­ten­le­re rağ­men Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı 17 Ara­lık ope­ras­yo­nun­dan son­ra, İs­tan­bu­l’­da imam­la­ra bin­ler­ce me­saj çe­ke­rek Cu­ma hut­be­si­nin o haf­ta­ki ko­nu­su olan “Rüş­ve­t” baş­lı­ğı­nı ip­tal et­ti, de­ğiş­ti­rin de­di. Son­ra Di­ya­net res­mi ya­zıy­la ba­na “böy­le bir şey ol­ma­mış­tı­r” di­ye ce­vap yaz­dı!

Ata­tür­k’­ün ima­nı, di­ni bun­la­rın hep­si­ne ye­ter

- Tür­ki­ye­’de Cum­hu­ri­ye­t’­le he­sap­laş­ma var… Bu ge­rek­li miy­di siz­ce?

Di­ye­lim ki Cum­hu­ri­yet­le he­sap­la­şa­cak­sın, ki­min­le he­sap­la­şa­cak­sın? Ata­tür­k’­ü, İnö­nü­’yü kab­rin­den çı­kar­ıp yar­gı­la­yıp asa­cak mı­sın? “A­ta­türk din­siz­di!” Ner­den bi­li­yor­sun? Sa­mi­mi­ye­tim­le söy­lü­yo­rum, Ata­tür­k’­ün ima­nı, di­ni bun­la­rın hep­si­ne ye­ter de ar­tar! Ata­tür­k’­e din­siz di­yen kim var­sa, bil ki o adam din­siz­dir! Ni­ye? Ben “A­ta­türk, CHP ve Di­n” di­ye bir ki­tap yaz­dım. Ata­türk Ku­ra­nı Ke­rim okunurken ağ­lı­yor. Hiç bun­la­rın, bu oto­ma­tik ağ­la­ma ma­ki­ne­le­ri­nin Ku­ran okunur­ken ağ­la­dı­ğı­nı gö­ren var mı? Hep si­ya­si. 1950 se­çim­le­rin­de DP ezi­ci bir ço­ğun­luk oyu­nu alın­ca, bu­nu he­zi­met ola­rak söy­le­yen­le­re İnö­nü “bu he­zi­met değil, bu de­mok­ra­si­nin za­fe­ri­dir.” di­yor.

GÜNLÜK YAŞAM NOTLARI

Soh­be­tin son bö­lü­mün­de İh­san Öz­ke­s’­le il­gi­li az bi­li­nen­le­ri sor­dum. İş­te kı­sa ya­nıt­la­rı:
- Tut­tu­ğu ta­kım: Fe­ner­bah­çe. Maç­la­rı iz­ler­miş.
- Sev­di­ği ye­mek: Me­ne­men. Çok da gü­zel ya­par­mış. Afi­yet­le yer­miş.
- En ke­yif duy­du­ğu şey: To­run­la­rıy­la oy­nar­ken ge­çir­di­ği za­man
- Kı­lık kı­ya­fet: Ha­nı­mı ne­yi ko­yar­sa onu gi­yer­miş (Al­lah eşi­min yok­lu­ğu­nu yaşat­ma­sın di­yor)
- En ya­kın ar­ka­da­şı: Si­ya­set­te yok, müf­tü­lük­te var. On­lar­la gö­rü­şü­yor.
- Son oku­du­ğu ki­tap: Çal­dı­ran Sa­va­şı ile il­gi­li…
- Son git­ti­ği film: Ha­tır­la­mı­yor çok ol­muş.
- Na­sıl bir Tür­ki­ye is­ti­yor: İş­te bu so­ru­ya şöy­le bir ya­nıt ve­ri­yor: “17 Ara­lı­k’­ı yaşa­dık. 17 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ol­du­ğu gün. 17 Ara­lık ay­nı za­man­da Mev­la­na­’nın Şeb-i Arus gü­nü. Ben Mev­la­na­’nın öne çı­kar­dı­ğı sev­gi­nin, ba­rı­şın, hu­zu­run, kar­deş­li­ğin ol­du­ğu bir Tür­ki­ye is­ti­yo­rum. CHP bu­nu ba­şa­ra­bi­lir… CHP’­nin bu­nu ba­şar­ma­sı için en bü­yük şan­sı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’dur. Ke­mal bey, in­san­lı­ğı çok ön­de olan bir ki­şi. Ço­cuk­la ço­cuk, bü­yük­le bü­yük, her­kes­le di­ya­log ku­ra­bi­len, çok mü­te­va­zı, fev­ka­la­de do­ğal bi­ri. Ül­ke­nin so­run­la­rı aşa­cak ni­te­lik­te bi­ri.”

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.