• BIST 105.164
  • Altın 162,867
  • Dolar 3,9214
  • Euro 4,6462
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C

Ensar Vakfı’na AKP’den manidar destek

Ensar Vakfı’na AKP’den manidar destek
Spor­la il­gi­si yok ama İs­tan­bu­l’­da be­da­va te­si­se kon­du...

Hande Zeyrek / SÖZCÜ - İBB Spor’un eski tesisinde şimdi sporcu yerine öğrenci var. Soyunma odaları depo oldu. Karagümrükspor tesisi isteyince “Yıkılacak” denildi.

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por (İBB Spor), be­le­di­ye bün­ye­sin­den çı­ka­rı­la­rak Ba­şak­şe­hir Fut­bol Ku­lü­bü ol­du. Ku­lüp ye­ni is­miy­le Ba­şak­şe­hir Fa­tih Te­rim Stad­yu­mu­’na ta­şın­dı. İBB Spor’un 1995’ten bu ya­na kul­lan­dı­ğı Fa­tih Ye­ni­ka­pı­’da­ki “Lan­ga Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri­” de bo­şal­tıl­dı. Fa­tih ve çev­re il­çe­ler­de­ki tek do­ğal çi­me sa­hip fut­bol te­si­si­nin kul­la­nı­mı­nı ise il­çe­de­ki pro­fes­yo­nel spor ku­lü­bü Ka­ra­güm­rük Spor ta­lep et­ti.

‘TÜNEL GEÇECEK’ DENİLDİ

Stat­la­rı, “T­ri­bün çök­me ris­ki va­r” di­ye kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ka­pa­tı­lan Ka­ra­güm­rük Spor, 350 ki­şi­lik spor­cu kad­ro­su için stat ara­mak zo­run­da kal­dı. Te­si­sin kul­la­nı­mı­nı geçtiğimiz ha­zi­ran ayın­da isteyen Ka­ra­güm­rük Spo­r’­a, İB­B‘­den ve Fa­tih Be­le­di­ye­si­’n­den ve­ri­len ce­vap­ta te­si­sin al­tın­dan tü­nel ge­çe­ce­ği için yı­kı­la­ca­ğı söy­len­di.

GÜL’ÜN DAMADI KURUCUSU

Te­si­sin yı­kı­mı 3-5 yı­lı bu­la­ca­ğı için te­si­si kul­lan­mak is­te­yen Ka­ra­güm­rük Spor so­nuç ala­ma­dı. Çün­kü yıl­lar­dır fut­bol ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı, genç fut­bol­cu­la­rın ye­tiş­ti­ği te­si­sin kul­la­nı­mı, ara­la­rın­da 11. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün da­ma­dı Meh­met Sa­rı­mer­mer ile İBB Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş’­ın da bu­lun­du­ğu ve bir­çok AK­P’­li­nin ku­ru­cu­su ol­du­ğu En­sar Vak­fı­’na ve­ril­di.

“EN AZ 3 YIL BURADAYIZ”

Va­kıf, fi­zi­ki ola­rak fut­bol ku­lü­bü için ta­sar­la­nan Lan­ga­’da Kamp ve Eği­tim Te­si­si­’nin 15 spor­cu oda­sı­na er­kek öğ­ren­ci­le­ri yer­leş­tir­di. En­sar Vak­fı yurt yet­ki­li­sin­den alı­nan bil­gi­ye gö­re; te­si­sin yı­kı­mı söz ko­nu­su de­ğil. Hat­ta ya­tak ka­pa­si­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Te­si­ste­ki so­yun­ma oda­la­rı ise de­po ola­rak kul­la­nı­yor. Va­kıf yet­ki­li­si, “En az 3 yıl bu­ra­da­yı­z” de­di. Yetkili, sa­ha­nın kul­la­nım hak­kı için ise İBB ile söz­leş­me ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

CHP’Lİ ORAN MEC­Lİ­S’­E TA­ŞI­DI

CHP’li Umut Oran, Lan­ga Te­sis­le­ri­’nin En­sar Vak­fı­’na dev­re­dil­me­si­ni so­ru öner­ge­si ola­rak Mec­li­s’­e ta­şı­dı. Oran, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ya­zı­lı ola­rak ya­nıt­lan­ma­sı­nı is­te­di­ği so­ru öner­ge­sin­de “En­sar Vak­fı bu te­sis­ler­de han­gi spor­tif ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek­te­dir? Te­sis­te En­sar Vak­fı öğ­ren­ci­le­ri­nin kal­dı­ğı ve hiç­bir spor et­kin­li­ği dü­zen­len­me­di­ği bil­gi­si doğ­ru mu­dur?” di­ye sor­du.

Taraftardan büyük tepki

90 yıl­lık geç­mi­şi olan Ka­ra­güm­rük Spor ta­raf­tar­la­rı ve spor­cu­la­rı, te­si­sin hiç­bir spor fa­ali­ye­ti ol­ma­yan bir vak­fın kul­la­nı­mı­na ver­li­me­si­ne tep­ki gös­ter­di. “Tek Aşk Ka­ra­güm­rü­k” gru­bu­nun söz­cü­sü Em­re Uçar, “Ya­la­ka ol­ma­dı­ğı­mız, dik dur­du­ğu­muz için bi­ze stat ve­ril­mi­yor” di­ye ko­nuş­tu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.