• BIST 109.330
  • Altın 155,894
  • Dolar 3,8638
  • Euro 4,5501
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C

Dündar CHP liderini uyardı

Dündar CHP liderini uyardı
Usta gazeteci Uğur Dündar'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dostane mesaj.

Uğur Dündar / Sözcü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafına itirazlar var!..

CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, bay­ra­mı Bod­ru­m'­da ge­çir­di.
Ta­til sı­ra­sın­da çe­ki­len bir fo­toğ­raf tar­tış­ma ko­nu­su ol­du.
Hâ­lâ da ko­nu­şu­lu­yor; ya­zı­lı­yor.
Dün Akit "ga­ze­te­si­nin" bi­rin­ci say­fa­sın­da da ko­ca­man bir ha­ber var­dı.
Akit alay edi­yor­du.

Şöy­le: CHP Mil­let­ve­ki­li Ay­dın Ayay­dın, fo­toğ­ra­fı ön­ce vis­ki bar­da­ğı gö­rü­nür hal­de sos­yal med­ya­da pay­laş­tı; ve son­ra ne­den­se fo­toğ­ra­fı vis­ki­ler gö­rün­me­ye­cek şe­kil­de ke­se­rek pay­laş­tı!
Sos­yal med­ya bu iki fo­toğ­ra­fı çok tar­tış­tı.
Aki­t'­in de yap­tı­ğı gi­bi her­kes vis­ki ko­nu­sun­da yo­rum yap­tı.

Ha­yır!
Biz o fo­toğ­raf­ta­ki vis­ki me­se­le­si­ne hiç gir­me­ye­ce­ğiz.
Biz o fo­toğ­raf­ta­ki baş­ka bir "ob­je­ye" kar­şı­yız!
Ba­kı­nız...
CHP sa­nı­rız hâ­lâ AK­P'­nin ne­den ik­ti­dar ol­du­ğu­nu ve ne­den 11 yıl­dır ik­ti­dar­da kal­dı­ğı­nı ana­liz ede­mi­yor.

Et­se Kı­lıç­da­roğ­lu o fo­toğ­ra­fı çek­tir­mez! Ya da şöy­le di­ye­lim o fo­toğ­raf ka­re­sin­de yer almaz!
Na­sıl mı:
Kı­lıç­da­roğ­lu­'nun ya­nın­da Ay­dın Ayay­dın var.
Ayay­dın CHP Mil­let­ve­ki­li.

PE­Kİ AYAY­DIN KİM­DİR?

Ban­ka­lar Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı, Em­lak­bank Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı, Va­kıf­bank Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Şe­ker­bank Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, İş Ban­ka­sı, Sı­na­i Kal­kın­ma Ban­ka­sı ve Sı­na­i Ya­tı­rım Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği, İKV , İAV Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği, Hür Si­gor­ta ve Gü­neş Si­gor­ta Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı, Şe­ker Si­gor­ta Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­kil­li­ği, BJK As­baş­kan­lı­ğı ve Ba­sın Söz­cü­lü­ğü, Re­ka­bet Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı yap­tı.
Dinç Bil­gin-Za­fer Mut­lu dö­ne­min­de Tak­vim ve Sa­bah Ga­ze­te­si­'n­de kö­şe yaz­dı.

1992'de dö­ne­min Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal ta­ra­fın­dan YÖK üye­li­ği­ne atan­dı.
1995 yı­lı­nın Ka­sım ayın­da DYP'­den mil­let­ve­ki­li ada­yı ola­bil­mek için is­ti­fa et­ti an­cak mil­let­ve­ki­li se­çi­le­me­di.
1999-2002 yıl­la­rı ara­sın­da ANAP İs­tan­bul Mil­let­ve­kil­li­ği yap­tı.
2011 se­çim­le­ri ön­ce­si­ne ka­dar VA­TAN Ga­ze­te­si­'n­de kö­şe ya­zar­lı­ğı ya­pı­yor­du.
2011 se­çim­le­rin­de CHP'­den İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li ol­du.

Şim­di:
Bir da­ha so­ru­yo­ruz AKP na­sıl ik­ti­dar ol­du? CHP bu­nun si­ya­sal de­ğer­len­dir­me­si­ni
yap­tı mı?
Tür­ki­ye­'nin han­gi yoz­laş­mış si­ya­sal iliş­ki­le­ri hal­kı bez­dir­di de AKP ik­ti­dar ol­du?
Po­li­tik omur­ga­sı ol­ma­yan po­li­ti­ka­cı­la­rın, ban­ka hor­tum­cu­la­rı­nın, köh­ne­miş bü­rok­rat­la­rın bun­da kat­kı­sı yok muy­du?
O Tür­ki­ye­'yi kim­ler tem­sil edi­yor?
Ve on­lar na­sıl olu­yor da hâ­lâ bir par­ti­nin vit­ri­ni­ne ko­na­bi­li­yor?
Ye­ni bir ik­ti­dar, bu ki­şi­ler­le ku­ru­la­bi­lir mi?
Sa­hi:
CHP, Ayay­dı­n'­ı bu kez ba­kan yap­mak için mi ik­ti­dar ol­mak is­ti­yor!
Bu­nu kim ka­bul ede­bi­lir...
Tür­ki­ye Ge­zi ru­huy­la ik­ti­dar ola­cak­sa Ayay­dı­n'­ın o fo­toğ­raf ka­re­sin­de ne işi var?
Biz o fo­toğ­ra­fa kar­şı­yız.
As­lın­da...

O zih­ni­yet ki ger­çe­ği hep göl­ge­le­mek is­te­yen­dir; iş­te bu kur­naz­lık ne­de­niy­le vis­ki yok edil­mek is­ten­miş­tir. CHP'­yi bu po­pü­lizm­le ik­ti­dar ya­pa­cak­la­rı­nı san­mak­ta­dır­lar.
Ve as­lın­da CHP'­yi çü­rüt­mek­te­dir­ler.
Biz bu si­ya­sal çü­rü­me­ye kar­şı­yız.
Biz o fo­toğ­ra­fa kar­şı­yız Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu...
* * *
Sev­gi­li okur­la­rım,
Oku­du­ğu­nuz "a­na­liz", Oda TV in­ter­net si­te­sin­de ya­yın­lan­dı.
Ben de nok­ta­sı­na, vir­gü­lü­ne do­kun­ma­dan alın­tı­la­dım.
Siz ol­say­dı­nız ay­nı­sı­nı yap­maz mıy­dı­nız?
Demokrasi ta­ri­hi­nin en önem­li se­çim­le­ri ön­ce­sin­de CHP Li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­r-
oğ­lu­'nu uyar­maz mıy­dı­nız?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.