• BIST 106.239
  • Altın 161,321
  • Dolar 3,8713
  • Euro 4,5671
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 0 °C

Coşkun: Bugün bu yönetim şeriattır

Coşkun: Bugün bu yönetim şeriattır
Usta kalem Coşkun, Erdoğan için “Abbas yolcu” dedi ve ekledi: Ama karşısında muhalefet yok.

Röportaj: Nil Soysal/ Sözcü

Us­ta ka­lem Be­kir Coş­kun ile bu se­ne­ye ka­dar hep fark­lı fark­lı ga­ze­te­le­rin yazarı ola­rak ko­nuş­muş­tum. Şim­di Sözcü ya­za­rı ola­rak kar­şım­da. De­yim yerindey­se yü­zün­de gül­ler aç­mış. Ken­di­si­ne de söy­le­dim, bu­ra­da da söylüyorum; ben Be­kir Coş­ku­n’­u hiç bu ka­dar ke­yif­li gör­me­miş­tim.

Ya­zı­la­rın­da­ki o in­ce mi­zah, bü­tün soh­be­te ya­yı­lı­yor. Ge­çen yıl “Be­nim bilmelerim­den çok, bil­me­me­le­rim ün­lü­dü­r” di­yen ün­lü ya­zar, bu yıl soh­bet­te bir de uğur ya­pı­yor. Her umut­suz söy­le­mi­ni ter­si çık­sın di­ye ade­ta üs­tü­ne ba­sa basa tek­rar­lı­yor!…

Bir yıl ön­ce tam da 17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu son­ra­sın­da bir ara­ya gel­miş­tik. “Yıl­lar­dır an­la­ta­ma­dı­ğı­mı­zı ayak­ka­bı ku­tu­su an­lat­tı” de­miş­ti­niz. An­la­ta­bil­di mi aca­ba?

Val­la an­lat­tı, an­lat­ma­dı ben onu bil­mem. Ama ba­na ken­di­ni na­sıl his­se­di­yor­sun di­ye so­rar­san; iyi his­se­di­yo­rum. Çün­kü de­mek ki bu mil­let hak edi­yor. En azından bu çık­tı or­ta­ya…

ASLINDA BENİM İÇİM SIZLIYOR

“Tür­ki­ye bu sa­na müs­ta­ha­k” di­ye yaz­mış­tı­nız bir za­man­lar…

Ta­bi­i. Da­ha ilk se­çim­di. 2002’de se­çi­min er­te­si gü­nü yaz­dım o ya­zı­yı. Ya­ni Türki­ye­’de ilk uya­nan adam be­nim. Gö­be­ği­ni ka­şı­yan adam te­zim de doğrulandı. Eğer bir top­lum bu ka­dar ulu or­ta do­lan­dı­rı­lıp so­yu­lu­yor­sa ve o toplum hâ­lâ o in­sa­nı Cum­hur­baş­ka­nı ya­pı­yor­sa, bu top­lu­ma müs­ta­hak­tır. Burada asıl so­run; top­lu­mun bel­li bir ke­si­mi… On­la­rın du­ru­mu­na ya­na­rım ben. Yü­re­ğin­de in­san sev­gi­si olan, do­ğa sev­gi­si olan, çağ­daş, mo­dern, al­nı açık, başı dik, ay­dın in­san­la­ra ya­na­rım. On­la­ra gü­nah! Ama bak bir se­ne bit­ti. Dünyanın en bü­yük soy­gu­nu bu. Ama bu olay­dan son­ra siz kal­kın, o in­sa­nı Cum­hur­baş­ka­nı ya­pın(!). Ya­ni bu­nu bu ka­dar kat­mer kat­mer bir uy­gar­lı­ğın üstüne otur­muş bir top­lu­mun yap­ma­sı kar­şı­sın­da, o za­man ge­ri­ye söy­le­ne­cek de bir şey kal­mı­yor. Ka­la ka­la iyi­yim, mut­lu­yum fi­lan de­mek ka­lı­yor(!). Nil aslında içim sız­lı­yor!

DİKTATÖR İSTEDİKLERİNİ ELDE ETTİ

17 Ara­lık’a ta­kip­siz­lik ve­ri­lir­ken, bir yan­dan da he­pi­miz “ma­kul şüp­he­li­”yiz. So­kak­ta yü­rü­yor­su­nuz. Po­lis çe­vir­di. Ti­pi­ni­zi be­ğen­me­di, gö­tü­re­bi­le­cek si­zi. Na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

Biz aşa­ma aşa­ma son ker­ti­ğe gel­dik. Şim­di dik­ta­tör bü­tün is­te­dik­le­ri­ni el­de et­ti. Ar­tık ken­di vu­ru­cu gü­cü­nü kur­du. Ama vu­ru­cu güç kork­ma­sın di­ye, on­la­rı ya­sal gü­ven­ce­ye alı­yor, olay bu. Ya­ni, ka­ba­da­yı­sı­na di­yor ki; “Git şu ada­mı pa­tak­la, ge­re­kir­se öl­dür, ben se­ni ko­ru­ya­ca­ğım!” Ga­ran­ti var. İş­te ka­nun! Olay­da­ki mesaj bu­dur.

Ge­çen yıl ara­da kay­na­dı. Ama iki yıl ön­ce­ki soh­be­ti­miz­de, “Kı­lıç­da­roğ­lu çok ba­şa­rı­sı­z” de­miş­ti­niz…

De­miş­tim evet. O za­man üç se­çim kay­bet­miş­ti. Bu­gün kay­bet­ti­ği se­çim sa­yı­sı dört. Fa­kat se­ne­ye gö­re­cek­sin, yapılan be­şin­ci se­çi­mi de kay­bet­miş ola­rak biz bu­ra­da ko­nu­şa­ca­ğız.

O ka­dar mı emin­si­niz?

O ka­dar emi­nim. Çün­kü ge­çen­ler­de bir ye­mek­te bir ara­ya gel­dik Ke­mal Kılıçdaroğ­lu ile. Ben Ke­mal Be­y’­e; “Se­çim­de şan­sı­nız var mı?” di­ye sor­dum. “Yo­k” de­di. Ken­di­si de­di bu­nu. “Biz ik­ti­dar olu­yo­ruz di­ye­bi­lir mi­si­niz?” de­dim. “Di­ye­me­m” de­di. Bu as­lın­da umut­suz­lu­ğu­mu da­ha çok ar­tır­dı. Şim­di tek umudum ne bi­li­yor mu­sun? Ben bu­gü­ne ka­dar ne de­sem ter­si çık­tı. Bu­gün diyorum ki; “Ke­mal Bey se­çi­mi ka­za­na­ma­ya­cak.” İn­şal­lah ka­za­nır. Ama za­ten Ke­mal Bey ka­za­nır­sa, en çok ken­di­si şa­şı­ra­cak! Uzun sü­re ina­na­ma­ya­cak! Şok fi­lan ge­çi­re­cek hat­ta.

YENİ LİDER ÇIKMAZSA FELAKET OLUR

Bir ay ka­dar ön­ce, “Ye­ni li­der­ler la­zı­m” di­ye bir ya­zı yaz­dı­nız. Ya­ni tek çı­kar yol ye­ni bir li­der mi? Bu­nu mu söy­le­mek is­ti­yor­su­nuz?

Bu bir şans ola­bi­lir. CHP ve MHP’­nin çı­ka­ra­ca­ğı or­tak baş­ba­kan ada­yı “ye­ni lider­ler la­zı­m” ya­zı­mın ce­va­bı­dır. Eğer Kı­lıç­da­roğ­lu da, Bah­çe­li de, hat­ta hepimiz ger­çek­ten bu ül­ke­yi se­vi­yor­sak, çö­züm ara­yış­la­rın­da bu­nu da düşünmeliyiz. Sağ­cı­sı, sol­cu­su, mer­kez­ci­si, ko­mü­nis­ti, her­kes bir ara­ya gelecek. Di­ye­cek­ler ki; “Biz se­çim­de tek li­der­le çı­kı­yo­ruz. Ye­ter ki dev­le­ti bu adam­dan kur­ta­ra­lım!” Yok­sa so­nu­muz fe­la­ket! Tür­ki­ye çok kö­tü gün­le­re gidebilir. So­kak­lar kan gö­lü­ne dö­ne­bi­lir.

Yi­ne bir Be­kir Coş­kun ya­zı­sı; “Şe­ri­at de­ğil de ne­”. La­ik­lik el­den git­ti mi?

Bu­gün bu yö­ne­tim şe­ri­at­tır. Bu adam çı­kıp, “Ben la­ik de­ği­li­m” de­di­ği za­man, şeri­atı za­ten ge­tir­miş olu­yor. Bu ül­ke­de ne din ilin­ti­si ol­ma­dan ya­pı­lı­yor ki? Mese­la eği­tim, kül­tür-sa­nat… Han­gi­sin­de din un­su­ru yok? Bir ül­ke­nin her şe­yi ya­sa­lar ve ko­nu­lan he­def­ler­dir. Bun­lar din un­su­ru­na gö­re be­lir­le­ni­yor­sa, o ül­ke­de şe­ri­at var­dır.

DİNDARLARIN GÖZÜNDE DE BİTTİ

Ge­le­nek­sel soh­bet­le­ri­miz­de Tay­yip Er­do­ğan için üst üs­te “Ab­bas Yol­cu­” de­di­niz. Şim­di “Ab­bas Han­cı­” mı di­ye­cek­si­niz?

Ben “Ab­bas Yol­cu­” sö­zü­mün hâ­lâ ar­ka­sın­da­yım. Be­nim o sö­zü­mün ar­ka­sın­da­ki şey, onun bit­ti­ğiy­di. Hâ­lâ di­yo­rum; bu adam bit­miş­tir. Za­ten so­run da bu­dur. Bitmiş bir in­sa­nın o ma­kam­da otur­ma­sı so­run­dur. Tay­yip Er­do­ğan bü­tün dünyada bit­ti. Bü­tün ay­dın­la­rın gö­zün­de bit­ti. Bü­tün din­dar­la­rın gö­zün­de bit­ti. Ba­ba­la­rın, so­kak­ta­ki in­san­la­rın gö­zün­de bit­ti. Her­ke­sin gö­zün­de bit­ti. Bu adamın bit­me­di­ği bir tek ke­sim var; sö­züm ona yüz­de 50 ci­va­rın­da, ama ne oldu­ğu bel­li ol­ma­yan ve ba­na gö­re gö­be­ği­ni ka­şı­yan adam­lar… Sa­de­ce on­lar var ya­nın­da. Çün­kü kar­şı­sın­da mu­ha­le­fet yok.

Er­do­ğa­n’­ın ba­kan­lar ku­ru­lu­na baş­kan­lık yap­ma­sı da, top­lu­mu ge­re­cek ko­nu­lar ara­sın­da yer alır mı siz­ce?

Er­do­ğan ye­ni yap­tı­ğı yer­de pa­ra­lel hü­kü­met kur­du za­ten. Ken­di­si pa­ra­lel­ci! Dine, İs­la­m’­a gö­re de bu böy­le…

Son söz?

İha­ne­ti sa­de­ce si­ya­set­çi­ler yap­maz. Her bi­re­yin bir iha­ne­ti var­dır.

An­ka­ra­lı­la­ra kır­gı­nım bu şeh­ri terk ede­ce­ğim

Pe­ki bu yıl çok tar­tış­tı­ğı­mız Ak Sa­ray ne ola­cak?

Onun ora­da bir gün da­hi otur­ma­ma­sı la­zım. Bu mil­let, Ata­tür­k’­ün si­ze bı­rak­tı­ğı bir mi­ras, bir ema­net. Si­zin için dün­ya­nın en gü­zel re­ji­mi­ni ge­ti­rip koy­du. “Sen bu­nu hak et­tin ey mil­le­ti­m” de­di. Ben onun için özel­lik­le An­ka­ra­lı­la­ra çok kırgınım. Ço­cuk­lar tep­ki gös­ter­me­ye kalk­tı. Gi­de gi­de 30 genç git­ti ora­ya. Oy­sa An­ka­ra­’da 5-6 mil­yon in­san var. Bu An­ka­ra­’da An­ka­ra­lı­lar var. Sey­men oynarlar. Bir tek sey­men gel­me­di me­se­la. An­ka­ra­lı­lar Der­ne­ği var. Bir te­ki ge­lip de bu­ra­da ne ya­pı­yor­su­nuz de­me­di. Ben çok se­ver­dim An­ka­ra­’yı. Ama ar­tık ilk fır­sat­ta An­ka­ra­’dan gi­de­ce­ğim.

Ne­re­ye?

Onu bil­mi­yo­rum. Çok da gi­de­cek bir ye­rim yok. Ur­fa­’dan An­ka­ra­’ya gel­dim. Şim­di An­ka­ra­’dan ne­re­ye gi­de­rim bil­mi­yo­rum. As­la sev­gim kal­ma­dı An­ka­ra­’ya.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.