• BIST 105.268
  • Altın 162,850
  • Dolar 3,9604
  • Euro 4,6498
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C

Cerrahpaşa içler acısı halde

Cerrahpaşa içler acısı halde
Türkiye’nin sağlık alanında öncü kuruluşlarından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarının her tarafı dökülüyor.

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü ta­ra­fın­dan ye­rin­de ye­ni­le­me ya­pı­la­ca­ğı açıklanan Ça­pa ve Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­le­ri dö­kük bi­na­lar­da hiz­me­te de­vam edi­yor. Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si­’n­de Mar­ma­ray Pro­je­si ne­de­niy­le sal­la­nan binalar ta­ma­men bo­şal­tıl­dı. Has­ta te­da­vi­le­ri­nin de­vam et­ti­ği bi­na­la­rın du­ru­mu ise iç­ler acı­sı. Ne­de­ni ise ye­ni­le­me bek­len­di­ği için bi­na­la­ra çi­vi da­hi çakılmaması.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre has­ta­ne­ye te­da­vi ol­ma­ya ge­len has­ta ve ya­kın­la­rı Cer­rah­pa­şa­’da­ki bi­na­la­rı kor­ku­tu­cu bu­lu­yor. Asan­sör­ler ça­lış­mı­yor. Has­ta oda­la­rın­da­ki bal­kon­la­rın de­mir­le­ri çü­rük. Bi­na­la­rın ço­ğun­da de­rin çat­lak­lar sı­va dö­kü­le­me­le­ri var. Has­ta­ne­de ça­lı­şan­lar ‘hiç­bir şey ya­pıl­dı­ğı yok. Öy­le­ce bek­li­yo­ru­z’ di­yor.

CERRAHPAŞA SATILACAK MI?

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yu­nus Söy­let 2012’de, 50 yı­lı aş­kın hizmet ve­ren Cer­rah­pa­şa ve Ça­pa Tıp Fa­kül­te­si bi­na­la­rı­nın ka­de­me­li ola­rak yıkı­lıp ye­ni­den ya­pı­la­ca­ğı­nı, ta­ri­hi bi­na­la­rın ise ona­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si pro­je­le­ri ha­zır­la­mak için, bir İtal­yan da­nış­man­lık fir­may­la an­laş­tı. İha­le­le­ri ise TO­Kİ ya­pa­cak­tı. An­cak sü­reç çok ya­vaş iş­li­yor. Pro­je­nin ya­pı­mı­na baş­la­nıl­ma­ma­sı ise id­di­ala­rın or­ta­ya çık­ma­sı­na ne­den olu­yor. Geçtiği­miz Gün­ler­de CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu Başbakan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun ya­nıt­la­ma­sı is­te­ğiy­le Mec­li­s’e sun­du­ğu so­ru öner­ge­sin­de çar­pı­cı bir id­di­ayı gün­de­me ge­tir­di. Tan­rı­ku­lu, Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Has­ta­ne­si­’ne öde­nek ye­ter­siz­li­ğin­den ta­di­lat ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı­nın doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı, has­ta­ne­nin yer­leş­ker­si­nin AVM, otel, lüks ko­nut in­şa­atı için satıla­ca­ğı iddialarını Baş­ba­ka­n’­a sor­du.

PROJELENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ya­pı İşe­ri ve Tek­nik Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’n­dan edin­di­ği­miz bilgi­ye gö­re pro­je­len­dir­me­yi İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si­’nin yap­tı­ğı ye­ni­le­me için protokol­ler ha­zır­la­nı­yor. Pro­je­len­dir­me sü­re­ci hâ­lâ de­vam edi­yor. Şim­di­ye ka­dar bir ip­ta­lin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen yet­ki­li, ‘bi­ze göre herhan­gi bir ip­tal ya da de­ği­şik­lik yok. Pro­je­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. Her şey yer­li ye­rin­de ola­ca­k’ de­di.

Vatandaş ne diyor:

Hül­ya Bay­han (50) Emek­li: Has­ta­ne bir vi­ra­ne gi­bi du­ru­yor. Her ye­ri dö­kü­lü­yor. Bi­na­la­rı çok kor­ku­tu­cu uma­rım bir an ön­ce ye­ni­le­nir.

Sa­ci­de Ho­ro­san (65): Ye­ni­le­ne­ne ka­dar bi­na­lar yı­kı­la­bi­lir. Ona­rı­la­cak çok yer var. Her yer çat­lak do­lu. Ne­den el at­mı­yor­lar an­la­mı­yo­ruz. Ak­lı­mı­za kö­tü şey­ler ge­li­yor. Has­ta­ne­miz eli­miz­den gi­de­cek di­ye kor­ku­yo­ruz. Bir an ön­ce ye­rin­de yeni­len­sin.

Ta­li­ha Şen (56) Eşim ame­li­yat ol­du. Onun ya­nın­da ka­lı­yo­rum. De­mir­le­ri or­ta­da bir sü­rü bi­na var. Bu­ra­da has­ta­lar te­da­vi olu­yor. Evet te­da­vi­miz ak­sa­mı­yor ama bu bi­na­la­rın çok teh­li­ke­li ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Çözüm bulunsun.

Fat­ma Şe­ke­roğ­lu (49) Bu­ra­da ame­li­yat ol­dum. Gö­ğüs ka­nse­ri­yim. 4 yıl­dır gi­dip ge­li­yo­rum. On­ko­lo­ji üç kez yer de­ğiş­tir­di. Te­da­vi­le­ri­mi­zi ya­pı­yor­lar dü­zen­li ama fi­zi­ki açı­dan kö­tü. Ne za­man ye­ni­le­ne­cek bil­mi­yo­ruz?

Asım Kap­lan (51) Yap­mak is­te­se­ler sü­reç bu ka­dar ya­vaş iş­le­mez. Ge­çen gün bu­ra­da tam 4.5 sa­at kan ver­mek için bek­le­dik. Tek ki­şi kan alı­yor­du. Cerrahpaşa es­ki bü­yük has­ta­ne de­ğil ar­tık. Ne olacak kimse bilmiyor.

Cev­ri­ye De­mir­ci (41) Ya­pıl­ma­sı ge­reken ne var­sa kı­sa sü­re­de ya­pıl­ma­lı. Ben yıl­lar­dır ço­cu­ğu­mu bu­ra­ya ge­ti­ri­yo­rum. Bu şe­kil­de vi­ra­ne gi­bi ol­ma­sı bu ta­ri­hi has­ta­ne­ye ya­kış­mı­yor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.