• BIST 109.330
  • Altın 155,894
  • Dolar 3,8638
  • Euro 4,5501
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 1 °C

Bakan ve vekillere fırça attı

Bakan ve vekillere fırça attı
Kı­zıl­ca­ha­ma­m top­lan­tı­sın­da Er­do­ğan ile ba­kan ve ve­kil­ler ara­sın­da il­ginç di­ya­log­lar.

Başbakan, Kürt vekillerin "Milliyetçi söyleminiz bölgede rahatsızlık yaratıyor" çıkışına kızdı.

Başbakan, Kürt vekillerin "Milliyetçi söyleminiz bölgede rahatsızlık yaratıyor" çıkışına kızdı. İki bakan da Erdoğan'ın öfkesinden nasibini aldı.

AK­P'­nin haf­ta so­nu An­ka­ra Kı­zıl­ca­ha­ma­m'­da ya­pı­lan 19. İs­ti­şa­re ve De­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sın­da Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ile ba­kan ve ve­kil­ler ara­sın­da il­ginç di­ya­log­lar ya­şan­dı. Ba­zı ba­kan­la­ra fır­ça atan Er­do­ğan, pa­zar gü­nü 70 ve­ki­lin so­ru­su­na tek tek ce­vap ver­di. Er­do­ğa­n'­a, Kürt ve­kil­ler­den "Mil­li­yet­çi söy­le­mi­niz, Zer­düşt ifa­de­niz böl­ge­de ra­hat­sız­lık ya­ra­tı­yo­r" eleş­ti­ri­si gel­di.

SÖZ­CÜ, kamp­ta ya­şa­nan o di­ya­log­la­rın de­ta­yı­na ulaş­tı:

MİL­Lİ­YET­Çİ SÖY­LEM: Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li Or­han Ata­lay, kam­pa dam­ga­sı­nı vur­du. Ata­lay, Baş­ba­ka­n'­a "Mil­li­yet­çi söy­lem­le­ri­niz böl­ge­de ra­hat­sız­lık ya­ra­tı­yo­r" de­di. Er­do­ğan, "Ben tek bay­rak, tek va­tan di­yo­rum. Han­gi söz­le­rim ra­hat­sız­lık ya­pı­yo­r" de­yin­ce ve­kil bo­ca­la­dı. Baş­ba­ka­n, "İ­la­hi­yat me­zu­nu­sun ama be­ni an­la­ma­mış­sı­n" de­di. Ata­lay, da­ha son­ra Er­do­ğa­n'­a, "Ben Kür­düm, ço­cu­ğu­ma her sa­bah 'Tür­küm, doğ­ru­yu­m' di­ye an­dı­mı­zın söy­let­ti­ril­me­si ağ­rı­ma gi­di­yo­r" de­di. Baş­ba­kan ce­vap ver­me­di.

ZER­DÜŞT DE­ME­SE­NİZ: Bat­man Mil­let­ve­ki­li Zi­ver Öz­de­mir, Er­do­ğa­n'­ın Kürt­le­re yö­ne­lik "Zer­-düş­t" söz­le­ri­nin Müs­lü­man Kürt­le­ri üz­dü­ğü­nü söy­le­di. Baş­ba­kan "Ne­den?" di­ye so­run­ca AK­P'­li ve­kil, "Müs­lü­man olan ar­ka­daş­la­rı­mız ra­hat­sız olu­yo­r" cevabı verdi.

YA­LAN­CI KİM?: En ağır di­ya­log Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım ile Er­do­ğan ara­sın­da ya­şan­dı.

Bin­göl Mil­let­ve­ki­li Eş­ref Taş, Bit­lis-Bin­göl ara­sın­da köp­rü so­ru­nu ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Müs­te­şar ta­mam de­di, halka söz ver­dim. 1 yıl geç­ti, hiç­bir ça­lış­ma yo­k" de­yin­ce Er­do­ğan, Yıl­dı­rı­m'­a "Bi­na­li Bey, ne­dir?" di­ye sor­du. Ba­kan "Böy­le bir şey söz ko­nu­su de­ğil" de­di. Ta­ş'­ın "Ba­na 'seç­me­ne müj­de­ ve­r' de­di­" söz­le­ri ge­ri­li­me ne­den ol­du. Baş­ba­kan, ba­ka­na "Sen müs­te­şa­rı­nı kon­trol ede­mi­yor mu­sun?" de­yin­ce Yıl­dı­rım, "Ben ba­kan de­ğil­ken ver­miş ola­bi­li­r" kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. Taş, "Ye­ni söz ve­ril­di" de­yin­ce Er­do­ğan, "Bi­na­li ya sen ya müs­te­şa­rın ya da ve­kil ya­lan söy­lü­yo­r" di­ye ara­ya gir­di. Taş ise "Ben ya­lan söy­le­mi­yo­ru­m" di­ye­ karşılık verdi.

MA­KAM­DA OTU­RUR­SAN GEL­MEZ: Er­do­ğan, okul­lar­da ai­dat pa­ra­sı top­lan­dı­ğı­nı, hem ve­kil­le­re hem de ken­di­si­ne bu yön­de şi­ka­yet­ler ak­ta­rıl­dı­ğı­nı Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r'­e sor­du. Bakan Din­çe­r'­in "Ba­na ge­len şi­ka­yet yo­k" söz­le­ri Er­do­ğa­n'­ı kız­dır­dı:

"So­run ba­na gel­di, mil­let­ve­kil­le­ri­ne ge­li­yor. Sa­na za­ten so­run gel­me­ye­cek, ba­kan ola­rak sen bu­la­cak­sın. Ta­bi­i bu so­run­lar ma­kam oda­sın­da otu­ra­rak bu­lun­maz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.